Sự kiện - chuyên đề:

Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa khẳng định vị thế dẫn đầu

VHDN: Là tổ chức tín dụng chiếm thị phần lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang có những bước phát triển mạnh mẽ, luôn khẳng định vị thế dẫn đầu, trở thành đơn vị kinh doanh thành công và là lựa chọn đáng tin cậy cho người dân cũng như các doanh nghiệp.

 

Sau 5 năm kể từ khi tổ chức cơ cấu lại mạng lưới, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa hiện có Hội sở Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa và 16 chi nhánh loại II, 12 phòng giao dịch phụ thuộc, phân bổ khắp thành thị, đồng bằng đến miền núi. Với vai trò của một ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, Agribank CN Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực, là một trong những ngân hàng đi đầu thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để chia sẻ khó khăn với khách hàng và nền kinh tế. Đến nay, tổng nguồn vốn của Agribank Thanh Hóa đạt 23.823 tỷ đồng, tăng 2.900 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 173% kế hoạch năm. Tổng dư nợ cho vay đạt 25.013 tỷ đồng, tăng 1.749 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 103% kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ đạt 161,8 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch. Việc thực hiện Thỏa thuận liên ngành số 01 và 02 giữa Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Agribank đã tạo được sự thông suốt, an toàn và hiệu quả. Chi nhánh đã phối hợp với các cấp Hội thành lập hơn 4.000 tổ vay vốn, với hơn 65.000 tổ viên vay vốn còn dư nợ, dư nợ cho vay hơn 6.000 tỷ đồng….

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa luôn tích cực chung tay cùng MTTQ và các cấp ủy chính quyền địa phương thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Từ năm 2011 cho đến nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tài trợ kinh phí hơn 100 tỷ đồng dành tặng các địa phương trong tỉnh xây dựng 29 công trình ASXH cho lĩnh vực y tế và giáo dục; hơn 60 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, người có công và các gia đình hộ nghèo…

Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giữ vững và phát huy vị thế của một Ngân hàng thương mại hàng đầu, giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Kiên định sứ mệnh “Tam nông”, chủ động các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục mở rộng mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ hướng tới ngân hàng số; đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh huy động vốn và đầu tư tín dụng phục vụ các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh; cùng với toàn ngành ngân hàng thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lực tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

nước năm 2023 sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế Kon Tum khôi phục và phát triển trong năm 2024. Ban Quản lý KKT tin tưởng với sự đồng thuận xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý KKT, cùng với sự quyết tâm nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của các doanh nghiệp trong các KCN chính là động lực cho sự phát triển của các KCN trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là:

Chủ động triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh việc đầu tư, phát triển KKT, KCN trên địa bàn tỉnh: Tại KCN Sao Mai và Khu đô thị – dịch vụ Sao Mai, Ban Quản lý KKT tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị – dịch vụ Sao Mai và các quỹ đất được UBND tỉnh đã giao nhằm huy động cao nhất nguồn thu cho ngân sách tỉnh; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Đối với KCN Đăk Tô sau khi UBND tỉnh cho chủ trương triển khai quy hoạch phân khu, Ban Quản lý KKT sẽ kêu gọi, thu hút nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định. Đối với KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung, Ban Quản lý KKT tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định và chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện quy hoạch phân khu để thu hút nhà đầu tư theo quy định. Tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, để đáp ứng nhu cầu phát triển KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngay sau khi quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt…

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường… đối với các dự án đã đăng ký đầu tư vào KKT, các KCN. Qua đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, đồng thời xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời đối với các vi phạm trong hoạt động đầu tư tại KKT, KCN. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KKT, KCN. Tăng cường thực hiện xử lý, giải quyết các thủ tục đầu tư trên môi trường mạng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Phu Cưa của Lào để tạo điều kiện giải quyết thủ tục thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu quốc tế Bờ Y…

 

Trang Ngọc

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

15:05:40 22-01-2024

VHDN: Là tổ chức tín dụng chiếm thị phần lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang có những bước phát triển mạnh mẽ, luôn khẳng định vị thế dẫn đầu, trở thành đơn vị kinh doanh thành công và là lựa chọn đáng tin cậy cho người dân cũng […]

Đối tác của chúng tôi