Sự kiện - chuyên đề:

Bác hồ với mùa xuân Canh Tý 1960

VHDN: Mùa xuân Canh Tý 2020, Đảng ta tròn 90 tuổi, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 75 tuổi. Chúng ta lại nhớ về mùa xuân Canh Tý cách đây tròn 60 năm (1960-2020) khi Bác Hồ kính yêu có bài thơ chúc Tết lịch sử.

Nguyễn Tuấn

13:18:10 09-01-UTC

VHDN: Mùa xuân Canh Tý 2020, Đảng ta tròn 90 tuổi, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 75 tuổi. Chúng ta lại nhớ về mùa xuân Canh Tý cách đây tròn 60 năm (1960-2020) khi Bác Hồ kính yêu có bài thơ chúc Tết lịch sử. Nguyễn Tuấn

Đối tác của chúng tôi