Sự kiện - chuyên đề:

Bài 2: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu trái pháp luật tại thành phố Móng Cái

Đừng để sai phạm chồng sai phạm

VHDN: Theo các chuyên gia pháp lý, luật sư, các nhà chuyên môn, việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thành phố Móng Cái thời điểm đó là trái các quy định của pháp luật, cần phải thu hồi, huỷ bỏ Quyết định đó, tránh gây thêm thiệt hại cho người dân.

Như nội dung kỳ trước Tạp chí Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam đăng bài “Thành phố Móng Cái thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái luật?”, phản ánh trường hợp của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan trú tại khu 8, phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái. Vừa qua, Tòa soạn lại nhận được đơn của ông Khổng Văn Phú và bà Nguyễn Thị Hậu trú tại tổ 9, khu 2, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái cũng là đối tượng bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 4808/ QĐ-UBND ngày 22/11/2015 của UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi bài báo được đăng tải các chuyên gia pháp lý, luật sư, các nhà chuyên môn đều khẳng định việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thành phố Móng Cái thời điểm đó là trái các quy định của Pháp luật. Cần phải thu hồi, huỷ bỏ, Quyết định đó, tránh gây thêm thiệt hại cho người dân.

Cũng có ý kiến cho rằng việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là do thực hiện theo kết luận Thanh tra số 173/ KL- CTUBND ngày 02/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái (trước thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014).Tuy nhiên, tại Kết luận thanh tra số 173/KL-CTUBND ngày 02/06/2014: IV. Biện pháp xử lý “Căn cứ khoản 2 điều 25 Nghị định số 88/ 2009 ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái kết luận và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau: 2- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu các văn bản về trình tự, thủ tục huỷ bỏ kết quả hợp thức hoá của hộ ông Ngô Cao Tài và hộ bà Ngô Thị Liên; trình tự thủ tục thu hồi Giấy chuyền nhượng quyền sử dụng đất của các hộ: ông Ngô Cao Tài, bà Ngô Thị Liên, bà Nguyễn Thị Minh Ngoan, ông Khổng Văn Phú theo quy định của pháp luật”.

Mục đích của cuộc thanh tra theo Kết luận Thanh tra số 173/ KL- CTUBND ngày 02/6/2014 là thanh tra việc lập hồ sơ, tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 02 hộ ông Ngô Cao Tài và hộ bà Ngô Thị Liên tại khu 1, phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, mục đích, ý nghĩa và Kết luận thanh tra của UBND thành phố Móng Cái thời điểm đó hoàn toàn được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2003; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ. Các nội dung trong kết luận nêu là đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên “tại mục IV biện pháp xử lý: khoản 2 UBND thành phố giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu theo quy định của pháp luật…”.Vậy Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận thanh tra đã căn cứ vào các quy định nào tham mưu cho UBND thành phố Móng Cái? Đó là Tờ trình số 353/ TTr-TNMT ngày 09/11/2015. (Tờ trình ra đời sau hơn 13 tháng Luật Đất đai có hiệu lực và hơn 05 tháng UBND tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 3034/ UBND- QLĐĐ2 về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại phường Hải Hoà thành phố Móng Cái).

Căn cứ vào Tờ trình này 353/ TTr-TNMT ngày 09/11/2015; căn cứ vào Luật Đất đai ngày 29/11 năm 2013; Căn cứ vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai… Ngày 12/11/2015 UBND thành phố Móng Cái đã ra Quyết định số 4808/ QĐ- UBND huỷ bỏ; thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan trú tại thôn 1, Hải Hoà, thành phố Móng Cái và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AN776078 số vào sổ U03637, cấp ngày 22/10/2008 với diện tích 310,0 m^2 (200 m^2 đất ở, 110,0 m2 đất vườn) mang tên ông Khổng Văn Phú và bà Nguyễn Thị Hậu tại thôn 1 (nay là khu 1, phường Hải Hoà thành phố Móng Cái).

Như vậy, Quyết định số 4808/ QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND thành phố Móng Cái căn cứ hoàn toàn vào Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực ngày 1/7/2014 và Nghị định số 43/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan; ông Khổng Văn Phú cùng bà Nguyễn Thị Hậu.

Tại điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai quy định: “Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”.

Tại Khoản 5, Điều 87, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Mặt khác, theo Điều 3 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/03/2015 quy định về nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra: Nội dung thanh tra đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến chỉ đạo mà chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền thì chưa bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, trong vụ việc này các quy định pháp luật không cho phép thu hồi; UBND tỉnh Quảng Ninh đã có hướng dẫn rất cụ thể về những trường hợp tương tự tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (Công văn 3034/UBND-QLĐĐ2 ngày 01/06/2015).

Như vậy, UBND thành phố Móng Cái năm 2015 đã căn cứ vào các quy định của pháp luật nhưng lại làm trái luật. Theo ông Khổng Văn Phú và bà Nguyễn Thị Hậu trình bày “Hiện giờ tôi vẫn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính, tôi chưa nhận hay ký bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc thu hồi, tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lại quyền sử dụng đất cho tôi và xử lý nghiêm những người cố tình làm trái các quy định của Pháp luật, gây thiệt hại cho gia đình tôi”.

Được biết, UBND thành phố Móng Cái đang thụ lý hồ sơ xin công nhận Quyền sử dụng đất của 01 hộ gia đình chồng lấn lên phần đất đang tranh chấp của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan; ông Khổng Văn Phú và bà Nguyễn Thị Hậu. Để giải quyết vụ việc được đúng theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các Sở ban ngành cần nhanh chóng vào cuộc cùng UBND thành phố Móng Cái xác minh làm rõ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân trong từng mối quan hệ pháp luật, tránh tình trạng sai phạm chồng sai phạm làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.

Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Nhóm PV Ban Kinh tế Xã hội

15:08:39 07-11-GMT+0700

VHDN: Theo các chuyên gia pháp lý, luật sư, các nhà chuyên môn, việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thành phố Móng Cái thời điểm đó là trái các quy định của pháp luật, cần phải thu hồi, huỷ bỏ Quyết định đó, tránh gây thêm thiệt hại cho […]

Đối tác của chúng tôi