Sự kiện - chuyên đề:

Ban quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An

VHDN: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An được thành lập trên cơ sở kiện toàn, tổ chức, sắp xếp lại ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thuộc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Nghệ An.

Địa điểm làm việc của BQL Bảo trì đường bộ Nghệ An tại 47 Lê Hồng Phong- TP.Vinh.

Chức năng:

– Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An thực hiện chức năng quản lý bảo trì đường bộ do chủ đầu tư giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

– Tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Ban (1 giám đốc và 2 phó giám đốc), 4 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật, Phòng Giám sát và Tuần kiểm.

Nhiệm vụ:

– Kiểm tra, giám sát, tuần kiểm công tác quản lý, bảo trì đường bộ các tuyến đường tỉnh, quốc lộ, đường thủy nội địa và các tuyến đường khác được giao quản lý.

– Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu bảo trì thực hiện khắc phục bão lụt, tai nạn giao thông và các sự cố bất khả kháng khác, phối hợp thực hiện phương án phân luồng giao thông khi cần thiết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Đại diện cho chủ đầu tư tổ chức, quản lý các dự án công trình sửa chữa đường bộ, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa thường xuyên xử lý điểm đen, công trình an toàn giao thông, khắc phục bão lụt bước 1, bước 2 và các công trình khác do Sở GTVT làm chủ đầu tư theo quy định.

– Tham mưu chủ đầu tư nghiệm thu, bảo hành công trình được Sở GTVT giao làm đại diện chủ đầu tư theo đúng quy định….

Quyền hạn:

– Ký các hợp đồng liên quan đến công tác bảo trì khi Giám đốc Sở GTVT ủy quyền; các hợp đồng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công các công trình giao thông với cá chủ đầu tư khác phù hợp năng lực của Ban theo đúng quy định.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA BQLDA VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ GIAO THÔNG

– Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được chủ đầu tư giao; phối hợp với các phòng, ban tham mưu Sở GTVT trình UBND tỉnh và Bộ GTVT nâng cấp nhiều tuyến đường tỉnh lên thành đường quốc lộ; đường huyện được nâng lên thành đường tỉnh và quản lý thêm các tuyến đường thủy nội địa. Đồng thời quản lý, điều hành các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư và cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Giữ vững cấp đường, giao thông trên các tuyến luôn thông suốt, chất lượng công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên ngày càng được nâng lên.

– Năm 2020 triển khai 51 hạng mục công trình sửa chữa định kỳ các tuyến quản lý với tổng giá trị được duyệt trên 706 tỷ đồng (gồm dự án sửa chữa 2018, 2019 chuyển tiếp thực hiện năm 2020); dự kiến năm 2021 triển khai công tác bảo trì với tổng giá trị ước đạt 450 tỷ đồng.

PV

15:38:05 10-09-2020

VHDN: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An được thành lập trên cơ sở kiện toàn, tổ chức, sắp xếp lại ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thuộc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Nghệ An. Chức năng: – Ban Quản lý Bảo trì đường bộ […]

Đối tác của chúng tôi