Sự kiện - chuyên đề:

Bàn sâu văn kiện Đại hội XIII, có thảo luận về biển Đông

Những văn kiện quan trọng liên quan đến quốc kế dân sinh sẽ được công bố để nhân dân góp ý.

 

Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương khóa XII khai mạc sáng qua, 7-10, với nhiều phần công việc gắn với công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đầu năm 2021.

Chuẩn bị công phu văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cũng giống như các kỳ đại hội trước, việc chuẩn bị văn kiện ở khóa này được thực hiện từng bước thận trọng, chặt chẽ, phát huy trí tuệ tập thể của Trung ương. Cụ thể, bước đầu tiên quan trọng là đề cương các báo cáo văn kiện, sau khi các tiểu ban do Bộ Chính trị chỉ đạo đã xây dựng dự thảo thì tại Hội nghị Trung ương 10 hồi tháng 5, các ủy viên Trung ương cho ý kiến để hoàn thiện đề cương chi tiết. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban xây dựng dự thảo các báo cáo, để đến Hội nghị 11 này, Trung ương lại tiếp tục thảo luận, cho ý kiến một bước.

Các dự thảo sau đó sẽ tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện và như thông lệ, sẽ công bố rộng rãi, gửi đại hội đảng bộ các cấp thảo luận, góp ý hoàn thiện. Những văn kiện quan trọng liên quan đến quốc kế dân sinh cũng sẽ được công bố để nhân dân góp ý. Các tiểu ban văn kiện tổng hợp, giúp hoàn thiện dự thảo, để rồi Trung ương khóa XII ở những kỳ họp cuối nhiệm kỳ xem xét, thông qua trước khi chuyển tới Đại hội XIII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị 11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. “Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng có được một báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo” – Tổng bí thư nói.

Tầm nhìn nào cho 2030, 2045?

2020 là một mốc quan trọng cho nhiều văn kiện Đại hội Đảng các khóa trước đây. Tiếp tục cách làm đó, dự thảo Báo cáo chính trị, cũng như các văn kiện khác như dự thảo báo cáo kinh tế – xã hội, dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vừa nêu mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chi tiết cho năm năm tiếp theo của nhiệm kỳ Đại hội XIII, vừa phải có định hướng xa hơn gắn với mốc 2030 (100 năm thành lập Đảng), thậm chí tầm nhìn 2045 (100 năm thành lập nước).

Với đòi hỏi cao như vậy, nên khi xây dựng các dự thảo, xuất hiện những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, rất cần các ủy viên Trung ương chú ý, đi sâu phân tích, đánh giá.

Về phần báo cáo kinh tế – xã hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương đánh giá đúng tình hình nước ta hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện, cũng như lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua. Điều này đặt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ, đa chiều đối với tất cả quốc gia, dân tộc.

Khi xác định mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt cũng như tầm nhìn chiến lược, dài hơi cần cụ thể, kèm theo những cơ chế, chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước để giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội đang nổi lên. Cùng đó là những vấn đề chiến lược, lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cân nhắc sửa điều lệ Đảng

“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là nhiệm vụ then chốt, được đề cao đầu tiên trong chủ đề của Đại hội XII. Đây cũng là công việc được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai từ đó đến nay và là nội dung chính trong dự thảo báo cáo tổng kết năm năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng để trình Đại hội XIII.

Dự thảo này đã chỉ ra các kết quả nổi bật của khóa XII, đề xuất phương hướng, 10 nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ XIII, trong đó xác định ba nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá. Kèm theo đó là tổng hợp đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

Về các nội dung này, Tổng bí thư đề nghị Trung ương chú ý phân tích, chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp đề ra đã sát thực tế, có tính khả thi, đúng trọng tâm, trọng điểm hay chưa? Cần tập trung ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì? Những hạn chế, vướng mắc nào do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, hướng dẫn chưa rõ? Phần nào do quy định của điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần phải bổ sung, sửa đổi điều lệ chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết dự thảo báo cáo tổng kết năm năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng để trình Đại hội XIII đã được tiểu ban điều lệ chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Báo cáo tổng kết của 68/68 tỉnh, thành ủy, đảng ủy và 70 đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; 35 báo cáo chuyên đề; kết quả khảo sát tại 16 địa phương, cơ quan, đơn vị, tám hội thảo chuyên sâu và góp ý trực tiếp của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học… tất cả đã được chắt lọc đưa vào dự thảo.

Biển Đông trong nghị sự 2020

Ngoài đầu mục các công việc chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII nêu trên, Hội nghị Trung ương 11 còn thảo luận về định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, làm cơ sở để Chính phủ báo cáo Quốc hội kỳ họp thường niên cuối năm, sẽ khai mạc trung tuần tháng 10 này.

Báo cáo do Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì chuẩn bị cho thấy kết quả tăng trưởng chín tháng đầu năm của nước ta là khá tích cực, tuy nhiên bối cảnh lại nhiều thách thức. Đó là: Tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu 2019 thấp hơn 2018 và dự báo còn có thể suy giảm tiếp trong 2020; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn ngày càng phức tạp, khó lường; thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế có nhiều biến động, gây tâm lý lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ủy viên Trung ương từ thực tế ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện hơn về tình hình đất nước cũng như mục tiêu, giải pháp cho năm tới.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng lưu ý Trung ương “phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua”.

Ngày đầu tiên của hội nghị bảy ngày

Trong ngày đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, sau khi thông qua chương trình chính thức và nghe phát biểu khai mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các ủy viên Trung ương đã nghiên cứu tài liệu tại tổ.

Buổi chiều, các tổ thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Hội nghị Trung ương này sẽ kéo dài đến ngày 13-10.

Theo PLO

 

11:08:44 08-10-2019

Những văn kiện quan trọng liên quan đến quốc kế dân sinh sẽ được công bố để nhân dân góp ý.   Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương khóa XII khai mạc sáng qua, 7-10, với nhiều phần công việc gắn với công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào […]

Đối tác của chúng tôi