Sự kiện - chuyên đề:

Các trường đại học công lập thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

bct

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”. Ảnh: Nguyễn Hương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, bất di, bất dịch. Và trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, trải qua các giai đoạn khác nhau, các thế lực thù địch, phản động chưa khi nào và sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn để chống phá.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Mai Nghiêm.

Các thế lực thù địch, phản động, luôn tìm mọi cách để lôi kéo, kích động các phần tử thoái hóa, biến chất. Chúng lợi dụng sự dao động, mơ hồ về niềm tin, lý tưởng cách mạng, sự xuống cấp, tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, truyền bá các tư tưởng, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hòng mưu đồ lật đổ từ bên trong đời sống, tạo tiền đề thúc đẩy bạo loạn lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.


Các thế lực thù địch, phản động, luôn tìm mọi cách để lôi kéo, kích động các phần tử thoái hóa, biến chất. Chúng lợi dụng sự dao động, mơ hồ về niềm tin, lý tưởng cách mạng, sự xuống cấp, tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, truyền bá các tư tưởng, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

PGS.TS Mai Đức Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Truyền thông

“Với tính cấp bách nêu trên, đòi hỏi chúng ta phải luôn nhạy bén, tỉnh táo để kịp thời nhận diện, cảnh báo và sớm ngăn chặn sự len lỏi của các quan điểm sai trái thù địch, các học thuyết tư sản phương Tây đang tìm mọi cách xâm nhập, phá hoại chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống văn hoá, đạo đức của xã hội”, PGS.TS Mai Đức Ngọc nhấn mạnh.

Đánh giá và phát biểu chỉ đạo hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hội thảo này là một hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học trong các đại học tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thảo luận, trao đổi các kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhằm tiếp tục làm sâu sắc thêm những nội dung quan trọng, nổi bật trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35, Văn kiện Đại hội XIII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức và hành động, đề xuất các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mới trong triển khai và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, mang lại những kết quả và thành công cụ thể.

BDB5DBF5-083E-49BE-B0C4-CF667DEDA8D9

PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Mai Nghiêm.

Hiện, đối tượng mà các đối tượng thù địch nhắm đến không chỉ là cán bộ, đảng viên chúng ta mà còn là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, nhất là sinh viên các trường đại học. Bởi vì, sinh viên là bộ phận ưu tú trong thanh niên, là lực lượng có trình độ học vấn cao sẽ bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước. Do đó, đây là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới. Đây cũng chính là lực lượng kế cận trực tiếp sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của dân tộc và tiền đồ của đất nước.

“Chính vì thế, các trường đại học nói chung và trường đại học công lập nói riêng lại là nơi đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ trí thức. Nói cách khác, trường đại học là nơi ươm mầm tương lai cho nước nhà. Vai trò của các trường đại học không nên chỉ đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước về kiến thức, về khoa học chuyên ngành, mà theo tôi nghĩ điều quan trọng hơn là bồi dưỡng và truyền cảm hứng cách mạng cho các em, để các em thật sự phấn đấu, thật sự cống hiến cho đất nước, cho dân tộc”, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nói.

Tại hội thảo, đã có 9 tham luận được trình bày, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Đảng bộ trường đại học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Với tham luận “Đảng Bộ các trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đang trên không gian mạng xã hội hiện nay”, theo Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn, Nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của cấp ủy, Đảng bộ các trường đại học công lập và mỗi cán bộ, đảng viên.

B773DC72-4D8F-40FD-8E51-C4FEF8077F50

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học Viện Báo chí và Truyền thông phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mai Nghiêm.

Nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương đã đưa ra 8 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với cấp ủy, đảng bộ các trường đại học công lập.

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện nội dung, phương thức đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp công nghệ, xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng.

Thứ ba, cấp ủy, đảng bộ các trường đại học công lập cần xác định công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, tránh tư tưởng xem nhẹ, buông lỏng, mất cảnh giác.

Thứ tư, cấp ủy, đảng bộ các trường đại học công lập cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt, chủ lực của hệ thống cơ quan chuyên trách đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống bài viết chuyên luận chuyên sâu phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bằng lý luận và thực tiễn khoa học với hệ thống luận cứ, luận chứng chặt chẽ, có sức thuyết phục.

Thứ sáu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đảng bộ trong công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội.

Thứ bảy, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống “di

Thứ tám, lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

75C1EB66-35E7-48E2-9195-AE6C91F8CCF6

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Mai Nghiêm

Cũng tại hội thảo, với bài tham luận “Đảng bộ Học viện Dân tộc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho Đảng viên và quần chúng tại Học viện”, GS.TS Trần Trung nhấn mạnh, Đảng bộ Học viện Dân tộc đã rất tích cực trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và chủ yếu tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi.

Một là, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35 – NQ/TW.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Khi nói về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: Đảng phải quan tâm đến giáo dục tư tưởng và lãnh đạo quá trình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội. Song, trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, công tác tuyên truyền, giáo dục phải có những cải tiến, đổi mới phương pháp, hình thức phù hợp để tạo sự chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện; đảm bảo cán bộ, Đảng viên, sinh viên giữ gìn đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tăng cường tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực và tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trình bày tham luận “Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”, PGS.TS Lâm Quang Đông, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác của mỗi nhà trường, vì vậy cần phải được tiến hành thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, sinh viên là góp phần tích cực vào hiệu quả giáo dục toàn diện của Nhà trường, phù hợp với những giải pháp mang tính chiến lược trong sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo.

Cũng tới dự hội thảo và trình bày tham luận “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự đã chỉ ra rằng, để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở trường đại học công lập, góp phần nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bộ trường đại học công lập hiện nay, cần tiến hành đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, lực lượng về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng, khoa lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, đa dạng hoá hình thức nghiên cứu khoa học; tăng cường định hướng chính trị và bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hoạt động nghiên cứu khoa ở các trường đại học công lập.

Bốn là, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học tham gia nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, để tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, tham dự hội thảo với tham luận “Đảng bộ trường sĩ quan chính trị lãnh đạo thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa XII: Một số giải pháp phòng chống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo các nhà trường quân đội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay”, theo Đại tá, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị cần tập trung vào 4 vấn đề cơ bản

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện thường xuyên, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn các cấp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14 của Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ X.

Thứ hai, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời; tham mưu xử lý, phản bác những thông tin không đầy đủ, phiến diện, tiêu cực một chiều trên báo chí và mạng xã hội. Thứ ba, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 02- HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận tiêu cực hoặc chia sẻ những thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng.

Thứ tư, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận và đúc rút, tổng kết thực tiễn.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng nói chung và giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị tại đơn vị. Đảng uỷ Học viện Tài chính đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Một là, tăng cường quản lý việc học tập gắn với rèn luyện, tu dưỡng; khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị trong toàn Học viện.

Hai là, đổi mới nội dung, chương trình, phương thức tiếp cận và phương pháp giáo dục đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Học viện.

Ba là, củng cố, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới công tác tuyên truyền trong Học viện.

Các giải pháp này được TS. Lương Quang Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Tài chính nhấn mạnh rất rõ trong tham luận: “Đảng uỷ Học viện Tài chính tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”.

Để phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đối với Đảng viên, sinh viên của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tại tham luận “Đảng bộ trường Đại học Kiểm sát Hà Nội lãnh đạo công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”, TS. Cao Minh Công, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Đại học Kiểm sát HN cho biết, ngoài việc phát huy những thành quả như đã nêu, đòi hỏi tiếp tục thực hiện đồng bộ một số giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy nhà trường; cấp ủy Chi bộ đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở trường. Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng, phát triển Đảng, tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Văn kiện, Nghị quyết TW, các chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, của ngành kiểm sát Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, (2022), Báo cáo kết quả kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (ĐHKSHN). Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, (2022), Báo cáo kết quả kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 207 nhân dân,.. đặc biệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên của Trường ĐHKSHN gắn với việc kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ; cụ thể đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên Trường ĐHKSHN yêu cầu: Học thật, dạy thật, thi thật; 208 đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục gắn với yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh.

Thứ tư, tiếp tục thực hành dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt chi bộ gắn với công tác chuyên môn của các phòng, khoa, trung tâm, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện văn hóa công vụ trong nghiên cứu giảng dạy; nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, giảng viên của Trường ĐHKSHN nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu: tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Có thể nói, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị trong đó có trách nhiệm của Đảng bộ các trường đại học. Đảng bộ Trường đại học có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và công tác quần chúng của đơn vị… do đó có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảm ơn những ý kiến đóng góp, những câu hỏi cũng như các bài tham luận của các đại biểu.

Các tham luận đã chỉ rõ rằng, Đảng bộ của các trường công lập đã nỗ lực thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những biện pháp nhằm phát huy nhân tố tích cực, khắc phục và hạn chế ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực đến sự lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35; vấn đề lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng và đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và sinh viên thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng bộ trường đại học công lập…

Kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và tại các Đảng bộ trường đại học công lập nói chung.

The NĐT

 

22:45:40 24-05-GMT+0700

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các […]

Đối tác của chúng tôi