Sự kiện - chuyên đề:

chÍn lña nï trang vàng t¡i cía hàng trên °Ýng

13:44:18 13-11-2017

Theo quy Ënh các tiÇm vàng ph£i ghi rõ thông tin tuÕi vàng, trÍng l°ãng, ký hiÇu trên tëng s£n ph©m. Tuy nhiên , chÉ nhïng công ty vàng lÛn mÛi tuân thç ch·t quy Ënh này. Trong £nh : giao dËch vàng t¡i mÙt tiÇm vàng t¡i qu­n Bình Th¡nh¢nh: THANH  M

Đối tác của chúng tôi