Sự kiện - chuyên đề:

Công b? d? th?o báo cáo k?t qu? ki?m tra, giám sát t?i Hà Giang

08:59:15 29-10-2017

Ngày 28/10 t?i t?nh Hà Giang, Ðoàn công tác s? 8 c?a Ban Ch? d?o Trung uong v? phòng, ch?ng tham nhung do d?ng chí Lê Th? Nga, ?y viên Trung uong Ð?ng, Ch? nhi?m ?y ban Tu pháp c?a Qu?c h?i, ?y viên Ban Ch? d?o Trung uong v? phòng, ch?ng tham nhung làm Tru?ng doàn dã công b? d? th?o báo cáo k?t qu? ki?m tra, giám sát vi?c thanh tra v? vi?c; kh?i t?, di?u tra, truy t?, xét x? các v? án tham nhung, kinh t? nghiêm tr?ng, ph?c t?p, du lu?n xã h?i quan tâm t?i t?nh Hà Giang. Trong ?nh: Ð?ng chí Lê Th? Nga, ?y viên Trung uong Ð?ng, Ch? nhi?m ?y ban Tu pháp c?a Qu?c h?i, ?y viên Ban Ch? d?o Trung uong v? phòng, ch?ng tham nhung làm Tru?ng doàn phát bi?u t?i h?i ngh?. ?nh: Minh Tâm – TTXVN

Đối tác của chúng tôi