Sự kiện - chuyên đề:

Đại hội XIII của Đảng: Đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới

Thành công nổi bật nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng là xây dựng văn kiện chất lượng, có nhiều điểm mới và sự thống nhất rất cao. Đây là kim chỉ nam cho con đường phát triển, là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Bài 1: Văn kiện chất lượng, nhiều điểm mới

LTS: “Chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp!”. Lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong lễ bế mạc Đại hội sáng 1-2 vừa qua cũng chính là cảm nhận chung của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước. Thành công của Đại hội mang đến cơ sở và niềm tin vững chắc: Đất nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới. Báo Hànộimới xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài phản ánh về kết quả Đại hội.

Hoạch định rõ tương lai đất nước

“Văn kiện Đại hội XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”. Khẳng định này đúng với từng câu, từng chữ”, ông Vũ Mạnh Hùng, phường Văn Khê, quận Hà Đông đánh giá.

Thực vậy, thành công về văn kiện Đại hội XIII là đã đưa ra những luận điểm mới, có tầm khái quát cao và có sức thuyết phục lớn. Tiêu biểu là nhận định lần đầu tiên được đưa vào trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, nhận định này cùng với những thành tựu 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là cơ sở tiếp thêm động lực, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Điểm nhấn ấn tượng là văn kiện Đại hội XIII đã toát lên khát vọng xây dựng và phát triển đất nước lên một tầm cao mới. Khí thế đó hội tụ và thể hiện cô đọng trong mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Văn kiện Đại hội XIII đã ấn định 3 mốc thời gian có ý nghĩa lịch sử gắn với các mục tiêu cụ thể tương ứng dễ nắm bắt. Đó là: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 (thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng  hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 được định lượng bằng nhiều con số, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 đạt trung bình 6,5-7%/năm.

Cùng với mục tiêu, văn kiện Đại hội XIII bao gồm một hệ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp vừa có tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt là xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược. Trong đó, tiếp tục xác định thực hiện 3 đột phá chiến lược từ nhiệm kỳ khóa XII là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng; nhưng đã có bổ sung hoàn thiện từng nội dung đột phá để bảo đảm phù hợp thực tiễn, tính khả thi trong điều kiện tình hình mới.

Động lực đưa đất nước tiến lên

Ngày 1-2 vừa qua, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đánh dấu đây sẽ trở thành kim chỉ nam cho con đường phát triển đất nước những năm tới. Trong đó, Đại hội đã thống nhất cao với quan điểm chỉ đạo: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; bình đẳng, hợp tác cùng có lợi; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên…

Những quyết sách của Đại hội XIII đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của dư luận trong và ngoài nước. Hàng trăm ý kiến phát biểu, chúc mừng, bình luận trên các trang báo những ngày qua đều bày tỏ tâm đắc với các nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội XIII. Trong đó, đáng chú ý, Chủ tịch Chương trình Sáng kiến Việt Nam, Giáo sư Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana, Mỹ) đánh giá: Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra một chiến lược toàn diện để nhanh chóng đưa Việt Nam lên hàng các nước phát triển trong vòng 25 năm tới…

Từ diễn đàn Đại hội, nhất trí cao với nội dung các văn kiện Đại hội XIII, đặc biệt là quan điểm về doanh nghiệp nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Đảng bộ Khối sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng các doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, giữ vững vị trí then chốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, đóng góp tích cực xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân dân có cuộc sống ấm no.

Thống nhất với định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế số, trong đó có chỉ tiêu kinh tế số đạt khoảng 20% tổng sản phẩm nội địa (GDP) vào năm 2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, toàn ngành sẽ thực hiện mục tiêu cứ 1.000 người dân sẽ có 1 doanh nghiệp công nghệ số…

Những chủ trương, quyết sách trong các văn kiện Đại hội XIII đã đề ra chính là kim chỉ nam để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vươn lên giành những thắng lợi mới, sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo HNMO

08:58:40 03-02-GMT+0700

Thành công nổi bật nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng là xây dựng văn kiện chất lượng, có nhiều điểm mới và sự thống nhất rất cao. Đây là kim chỉ nam cho con đường phát triển, là nền tảng để hiện thực hóa khát […]

Đối tác của chúng tôi