Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; các cơ quan, đơn vị thực hiện, tuyên truyền, tổ chức học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Quân đội.

Đại tá Trần Ngọc Anh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Bộ phận giúp việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị số 87, Chỉ thị số 855 đạt được kết quả tích cực; tổ chức giáo dục, tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều hình thức, biện pháp và gắn với phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan báo chí trong Quân đội đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87, Chỉ thị số 855; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đấu tranh phòng chống tội phạm, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát phát biểu về đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân.

Năm 2021, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, chỉ thị. Đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87, Chỉ thị số 855 và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tăng cường bảo vệ đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng làm cho Quân đội dù bất cứ tình huống nào cũng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nơi đâu khó khăn, nơi đó có quân đội, giữ vững và phát huy hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Theo QĐND