Sự kiện - chuyên đề:

Đề xuất đối tượng không được điều hành doanh nghiệp khi thôi chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đây là nội dung chính được nêu trong Dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến.

 

Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&ĐT.

4118_khyt2.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, quy định đề xuất áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi chức vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ KH&ĐT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể, theo dự thảo, các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, bao gồm:

Quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài; quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước về thẩm định dự án; quản lý nhà nước về đấu thầu và quản lý đấu thầu; quản lý nhà nước về lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; quản lý nhà nước về quy hoạch; quản lý nhà nước về khu công nghiệp – khu chế xuất; quản lý nhà nước về doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; quản lý nhà nước về ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; quản lý nhà nước về hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ KH&ĐT thành lập hoặc được giao quản lý; người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Bộ KH&ĐT tư quản lý; chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại nói trên.

Dự thảo Thông tư cũng đề xuất trong thời hạn 24 tháng kể từ khi thôi chức vụ, quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã đối với người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 12 Điều 3 Thông tư này là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

 

Nguồn: Báo Công lý

10:47:48 25-06-2024

Đây là nội dung chính được nêu trong Dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến.   Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, […]

Đối tác của chúng tôi