Sự kiện - chuyên đề:

Dự án của tỉnh có thể giao UBND huyện làm chủ đầu tư?

Trong một số trường hợp cụ thể, người quyết định đầu tư có thể giao cơ quan, tổ chức khác làm chủ đầu tư mà không giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ông Trần Anh Tuấn (Khánh Hòa) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình được sử dụng nguồn vốn đầu tư công để thực hiện. Nguồn vốn đầu tư là nguồn ngân sách tỉnh, cấp quyết định chủ trương đầu tư là HĐND tỉnh, cấp quyết định đầu tư là UBND tỉnh.

Hiện nay UBND tỉnh đã thành lập ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực thuộc UBND tỉnh để giao làm chủ đầu tư, quản lý các dự án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở tỉnh có một số dự án khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và phê duyệt dự án đầu tư xác định trong đó chủ đầu tư dự án là UBND cấp huyện.

Ông Tuấn hỏi, trong trường hợp nêu trên, dự án sử dụng nguồn ngân sách tỉnh, cấp quyết định đầu tư là UBND tỉnh thì có được giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư hay không? Hay phải giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực thuộc UBND tỉnh làm chủ đầu tư?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư.

Trường hợp không có ban quản lý dự án hoặc có ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư.

Theo đó, trong một số trường hợp cụ thể, người quyết định đầu tư có thể giao cơ quan, tổ chức khác làm chủ đầu tư mà không giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo VGP

10:32:39 06-07-GMT+0700

Trong một số trường hợp cụ thể, người quyết định đầu tư có thể giao cơ quan, tổ chức khác làm chủ đầu tư mà không giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đối với dự án […]

Đối tác của chúng tôi