Sự kiện - chuyên đề:

Hai động lực giúp thu NSNN tăng ngay trong tháng đầu năm 2023

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN lũy kế 1 tháng đầu năm năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, cả 3 khoản thu NSNN đều có sự tăng trưởng. Cụ thể: (i) Thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% so với dự toán, bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2022; (ii) Thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2022. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 131.900 tỷ đồng, bằng 12,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Có 2 động lực giúp thu NSNN tăng. Thứ nhất, khu vực sản xuất và dịch vụ có sự tăng trưởng đáng kêt. So với dự toán, có 08/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 8%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực DNNN ước đạt 13,2%; doanh nghiệp FD ước đạt 14,1%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 14,8%.

Khu vực này cũng đạt sức tăng trưởng mạnh mẽ khi so sánh với cùng kỳ: Có 06/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 15,3%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN ước tăng 18,3%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 21,1%; Thu từ hoạt động xổ số ước tăng 25,3%; Thu khác ngân sách ước tăng 85,7%;…

Thứ hai, thu một số loại thuế, phí tăng, như Thuế thu nhập cá nhân, ước đạt 8,1%; Thu phí – lệ phí ước đạt 10,2%; Thu cổ tức, LNCL ước đạt 22,8%; Thu khác NS ước đạt 32,8%…

Đối với công tác thực hiện các chức năng quản lý thuế, trong tháng 1/2023 toàn ngành Thuế thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 0,99% kế hoạch năm 2023 (795 DN/80.132 DN) và bằng 159,64% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 1.196 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 134,84% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền thu nợ thuế của toàn Ngành trong tháng 1/2023 ước đạt 1.500 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 1.350 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 150 tỷ đồng.

Đối với tiến độ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, theo đánh giá hiện công tác triển khai còn khá chậm so với kế hoạch, do đó, Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu toàn Ngành cần triển khai quyết liệt hơn, tham mưu kịp thời với Bộ Tài chính có những giải pháp cụ thể để cả hệ thống chính trị vào cuộc phối hợp với Bộ Tài chính trong triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trước những dự báo về khó khăn, thuận lợi của trong năm 2023, ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Trước hết, đối với công tác dự toán thu thuế, cần bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới. Phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 2 và quý I năm 2023.

Thứ hai, đối với công tác thanh tra, kiểm tra, khẩn trương thực hiện thanh kiểm tra các DN thuộc kế hoạch của năm 2022 chuyển sang, đảm bảo hoàn thành trong quý 1/2023. Đồng thời, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt.

Thứ ba, tập trung tăng cường chỉ đạo về hóa đơn điện tử, ngoài việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo thông suốt trên toàn quốc.

Theo CT

14:20:40 01-02-GMT+0700

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN lũy kế 1 tháng đầu năm năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cả 3 khoản thu NSNN đều có sự tăng trưởng. Cụ […]

Đối tác của chúng tôi