Sự kiện - chuyên đề:

Hậu Lộc – Thanh Hóa : Đảng bộ xã Minh Lộc với phương châm “ Đoàn kết, kỷ cương,sáng tạo,phát triển”

VHDN: Vừa qua, Đảng bộ xã Minh Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã tổ chức Đại Hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị nêu rõ phương châm hành động trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.

Ra mắt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện phương châm hành động nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ xã đã xác định các chương trình trọng tâm sau: tập trung tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nâng cao chất lượng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Với quyết tâm thực hiện các chương trình trọng tâm, hàng loạt các giải pháp đã được đưa ra. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị hiệu quả trên các đơn vị diện tích, từng bước giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp; tập trung đầu tư ngành khai thác và nâng cao giá trị nuôi trồng thủy hải sản; khuyến khích mở rộng, duy trì tiểu thủ công nghiệp; tạo hành lang, pháp lý để người dân được tiếp cận các nguồn vốn; các hợp tác xã tăng cường liên kết tạo chuỗi sản xuất hàng hóa có thương hiệu; tiếp tục đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển; phấn đấu đến năm 2025 có 5 thôn và xã đạt NTM kiểu mẫu.

Song song với phát triển kinh tế, chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cần được quan tâm và nâng cao; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, nói không với “tiêu cực và bệnh thành tích”; mục tiêu đến năm 2025, 100% các nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; chú trọng đến nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với đánh giá khách quan, trung thực và trách nhiệm về những mục tiêu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXV sẽ sớm được đưa vào cuộc sống để xây dựng quê hương Minh Lộc ngày càng giàu đẹp hơn.

Phương Giang

16:25:58 11-06-GMT+0700

VHDN: Vừa qua, Đảng bộ xã Minh Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã tổ chức Đại Hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị nêu rõ phương châm hành động trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Để thực hiện phương […]

Đối tác của chúng tôi