Sự kiện - chuyên đề:

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII họp ky 11 biểu quyết 25 nghị quyết quan trọng

VHDN: Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thanh Hoa khóa XVII diễn ra trong 3 ngày từ 10 đến 12 tháng 12 năm 2019. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức,, nhưng các hệ thống chính trị, các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vươt mức kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu đã đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mức chỉ tiêu đến năm 2020. Nổi bật là :

Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn ( GRDP) đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách nhà nước nước đạt 27.359 tỉ đồng, vượt dự toán và cao hơn so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá; xây dưng nông thôn mới đạt kết quả cao, vượt mục tiêu đến năm 2020. Sản xuất công nghiệp duy trì và tăng trưởng mạnh; hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, có sản phẩm tăng tới 33%. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, nhiều lĩnh vưc khởi sắc. Hoat động kinh tế đối ngoại , xúc tiến đầu tư đạt kết quả quan trọng. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vững được thành tích là một trong số ít tỉnh đứng đầu cả nước. Thi hoc sinh giỏi cấp quốc gia và Olympic đã đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. An ninh chính tri, trât tư an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêp tục đươc đẩy mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục đươc củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà ước ngày càng được nâng cao. Cùng với phát triển kinh tế xã hôi, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, năm 2019 Thanh Hóa còn tổ chức rất thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Tiêu biểu là lễ kỉ niêm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, các hoạt đông kỷ nêm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Măc dù đạt được những thành tích to lớn và khá toàn diện về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong những năm vừa qua nhất là năm 2019, các đại biểu kỳ họp cũng tiếp thu ý kiến chưa hài lòng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về những hạn chế yếu kém trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của một số cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và trong thực thi công vụ của một số bộ phận cán bộ công chức. HĐND tỉnh đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phuc bằng được những hạn chế yếu kém đã nêu trên.

Trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diên những thời cơ thuận lợi và những khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh phải tập trung thực hiên tốt môt số nhiệm vu giải pháp quan trọng và trọng tâm để thưc hiện thắng lợi muc tiêu của Đảng bộ và nhân tại kỳ họp này các đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về  tiến độ thực hiện kế hoach hành đông của UBND tỉnh theo tinh thần Nghi quyết 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vê môi trường trên địa bàn tỉnh còn chậm . Tình trạng ô nhiễm tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh , khu dân cư, các bãi chôn lắp rác thải chưa xử lý kịp thời, hoặc xử lý không dứt điểm ; xử lý rác thải sinh hoat còn bất cập ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. HĐND cũng đã chất vấn Giám đốc sở Nông nghiêp & Phát triển nông thôn về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tái cơ cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm, nhất là xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh để có sản phẩm hàng hóa số lượng lớn, đảm bảo vê sinh an toàn thực phẩm đồng thời gắn với thương hiệu để quảng bá giới thiêu với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh còn hạn chế.

HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp lần thứ 11 đã biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết trọng, trong đó có nhóm 9 Nghị quyết thường niên, nhóm 7 Nghị quyết về cơ chế Chính sách ,  nhóm 3 Nghị quyết về Chủ trương đầu tư, nhóm 6 Nghị quyết về một số nội dung quan trọng gồm : Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoan 2016 – 2020; Giao kế hoạch chi tiết vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a ( tiểu dự án hỗ trơ đầu tư cơ sở ha tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2019 ; Thành lâp Thị xã Nghi Sơn; Đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ….

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tịch và trực tiếp là Đ/C Trịnh Văn Chiến Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành trong không khí dân chủ, nghiêm túc trách nhiệm cao, đoàn kết và thành công tốt đep ./.

 ANH MINH

10:24:05 13-12-UTC

VHDN: Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thanh Hoa khóa XVII diễn ra trong 3 ngày từ 10 đến 12 tháng 12 năm 2019. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; quyết định […]

Đối tác của chúng tôi