Sự kiện - chuyên đề:

Khi tuyển dụng có được xếp đúng ngạch, bậc lương đang hưởng?

Ông Đoàn Lộc (Bình Dương) làm việc theo chế độ hợp đồng tại một cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh từ ngày 1/10/2013. Ngày 1/1/2014 ông được ký hợp đồng chính thức, hưởng lương bậc 1/9, có đóng BHXH bắt buộc, với công việc tổng hợp – thống kê tại Văn phòng.

ảnh minh họa nguồn internet

ảnh minh họa nguồn internet

Năm 2014 cơ quan đánh giá ông Lộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2016 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong công tác 9 tháng, hưởng lương bậc 2/9 kể từ ngày 1/4/2016. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 1/4/2016.

Năm 2017, ông Lộc trúng tuyển kỳ thi công chức, đúng với vị trí công việc đã làm từ trước đến nay. Ông Lộc hỏi, Sở Nội vụ xếp lương cho ông khi trúng tuyển công chức như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Đoàn Lộc như sau:

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức thì, việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng công chức thực hiện như sau:

Trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống thì, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Theo Điểm c, Khoản 3, Mục II, Thông tư số 79/2005/TT-BNV, trường hợp người được tuyển dụng vào công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan tiếp tục trả lương, kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp khi trúng tuyển công chức, người trúng tuyển trước đó đã làm việc theo chế độ hợp đồng lao động với trình độ đại học, đã làm những công việc của ngạch công chức được tuyển dụng với thời gian bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với ngạch công chức cần tuyển, hưởng lương theo Bảng lương công chức ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP , có đóng BHXH bắt buộc, thì được bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương phù hợp với ngạch đang giữ, được tiếp tục trả lương, kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau.

Trường hợp ông Đoàn Lộc đã làm việc theo chế độ hợp đồng tại một cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh từ ngày 1/10/2013. Một năm sau, đến ngày 1/1/2014 ông được ký hợp đồng chính thức, hưởng lương bậc 1/9, có đóng BHXH bắt buộc, với công việc tổng hợp – thống kê tại Văn phòng.

Năm 2014 cơ quan đánh giá ông Lộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2016 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong công tác 9 tháng, hưởng lương bậc 2/9 kể từ ngày 1/4/2016. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 1/4/2016.

Năm 2017, ông Lộc trúng tuyển kỳ thi công chức, đúng với vị trí công việc đã làm từ trước đến nay. Căn cứ các quy định nêu trên, ông Lộc sẽ được cơ quan bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên, xếp lương bậc 2/9 hệ số 2,67, thang lương A1 (ngạch chuyên viên và tương đương) theo bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ thời điểm ông Lộc được hưởng lương bậc 2/9 là ngày 1/4/2016.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV , đối với ngạch chuyên viên và tương đương có yêu cầu trình độ đào tạo đại học, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng một bậc lương. Theo đó, đến ngày 1/4/2019, ông Lộc sẽ được xét nâng lên bậc 3/9 hệ số 3,00.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

09:43:29 19-12-GMT+0700

Ông Đoàn Lộc (Bình Dương) làm việc theo chế độ hợp đồng tại một cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh từ ngày 1/10/2013. Ngày 1/1/2014 ông được ký hợp đồng chính thức, hưởng lương bậc 1/9, có đóng BHXH bắt buộc, với công việc tổng hợp – thống kê tại Văn phòng. Năm […]

Đối tác của chúng tôi