Sự kiện - chuyên đề:

Lạng Sơn: Bước chuyển tích cực sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

VHDN:Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp theo từng năm. Nhờ vậy, kết quả đạt được là rất khả quan »- Bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn.

Bà Nông Thị Phương Thảo, Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020. Đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT, khẳng định tầm quan trọng, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội nói riêng và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung. Đồng thời, thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu, phương thức, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng để phát triển BHXH, BHYT đến năm 2020. Với định hướng: “Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống BHXH và An sinh xã hội. Tiến tới áp dụng chế độ BHXH cho mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân…” và “Thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe; đổi mới chính sách viện phí; tiến tới BHYT toàn dân” và mục tiêu đề ra “đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và trên 80% dân số tham gia BHYT”.

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra, với tỉnh miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn như Lạng Sơn là một thách thức không nhỏ. Tỉnh ủy Lạng Sơn đã nghiên cứu, xác định rõ, phải có hướng đi cụ thể, tổ chức triển khai tuần tự theo từng bước, áp dụng từng giải pháp đối với từng địa bàn, theo từng nhóm đối tượng. Trước hết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân để hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết và chính sách BHXH, BHYT. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (Kế hoạch số 33-KH/TU ngày  28/2/2013). Sau 06 tháng triển khai, Nghị quyết đã được phổ biến, quán triệt đến 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Ngay sau khi tổ chức học tập, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 84-KH/TU ngày 16/8/2013 lãnh đạo tổ chức triển khai các mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/ TW đề ra. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 103-Ctr/TU của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện, (trong đó UBND tỉnh ban hành 24 văn bản, các ngành ban hành 28 văn bản).

Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp theo từng năm. Với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện chính sách; công tác quản lý nhà nước được tăng cường cùng với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao thông qua việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng kịp thời, đúng quy định, quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách ngày càng được đảm bảo; công tác truyền thông được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể… góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị – xã hội. Lộ trình của chiến lược BHXH, BHYT đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội được khẳng định. Quyền lợi của người tham gia được mở rộng. Quỹ khám chữa bệnh BHYT được quản lý chặt chẽ, chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao. Mức độ hài lòng của Nhân dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ bảo hiểm từng bước được nâng lên. Công tác thanh tra kiểm tra phát huy được hiệu quả, các vi phạm về Luật BHXH, BHYT kịp thời được phát hiện và xử lý. Chính sách BHXH được tổ chức thực hiện có hiệu quả… Kết quả của những việc làm đó đã thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập…

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đến hết năm 2020: Số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh đạt 65.878 người, bằng 13,39% lực lượng lao động (chưa bao gồm khoảng 45.000 lao động đang tham gia BHXH, BHYT ngoài địa bàn tỉnh), tăng 18.278 người. Đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 675 năm 2012 người lên 12.632 người. Số người tham gia BHTN tăng từ 34.050 người năm 2012, lên 43.061 người, bằng 8,75% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT tăng từ 637.575 người năm 2012, lên 732.455 người, tăng 94.880 người (tương đương 14,88%) so với năm đầu thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/ TW, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 92,55% dân số, vượt 12,55% so với mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra.

Trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, BHXH tỉnh Lạng Sơn cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vượt qua những khó khăn, vướng mắc đó, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành luôn đề cao tinh thần “Vì sự hài lòng của người tham gia”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phạm Hoa

 

 

10:33:00 16-09-GMT+0700

VHDN:Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời […]

Đối tác của chúng tôi