Sự kiện - chuyên đề:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng Văn hóa công sở hiện nay

VHDN: Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể được Đảng ta xác định là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Vài nét về văn hóa công sở

Văn hóa công sở là hệ thống các giá trị tinh thần và vật chất được hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển công vụ, có khả năng lưu truyền và có tác động tới tâm lý, hành vi và được cán bộ, công chức, viên chức thừa nhận, tuân thủ và phát huy trong hoạt động thực thi công vụ. Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng một nền nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cũng như toàn bộ thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC tỉnh Quảng Ninh.

Nâng cao chất lượng văn hóa công sở là nâng cao chất lượng về lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo những nội quy, quy định chung nhưng không mất đi tính dân chủ. Văn hóa công sở được hình thành trong quá trình hoạt động của công sở, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết nhất trí của cả tập thể trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan tổ chức. Cách hành xử văn hóa công sở mang lại nhiều lợi ích. Văn hóa ứng xử nói chung và văn hóa ứng xử nơi công sở nói riêng chính là thước đo sự văn minh của mỗi cán bộ, công chức, phản ánh nhận thức cũng như ý thức của mỗi cá nhân trong môi trường làm việc nơi công sở. Con người tác động đến việc hình thành văn hóa công sở đồng thời văn hóa với những giá trị bền vững được kế thừa và tiếp thu có chọn lọc từ quá khứ đến hiện tại, tương lai; từ môi trường bên trong đến bên ngoài, công sở sẽ có tác động trở lại, góp phần hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ công sở.

Thời gian qua, văn hóa công sở đã được quan tâm, phát huy, có tiếp thu tính hiện đại do giao lưu. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: môi trường làm việc và bài trí tại công sở hiện nay tại nhiều nơi chưa thể hiện một nền hành chính dân chủ, hiện đại và gần dân; đồng phục công sở chưa được chú trọng và phù hợp; tình trạng lãng phí thời gian ở công sở, tác phong công tác tùy tiện, tính kỷ luật yếu kém; cán bộ, công chức đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc sai quy định hoặc thờ ơ, vô cảm trong việc tiếp công dân; thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội của cán bộ, công chức, viên chức ở một số nơi chưa có chuyển biến tích cực…

Giải pháp nâng cao văn hóa công sở

Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa công sở trong môi trường làm việc hiện nay. Nhận thức rõ vai trò, khả năng và sứ mệnh của cán bộ, công chức, viên chức trong sáng tạo, hiện thực và nhân lên các giá trị văn hóa công sở. Đề cao trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, gương mẫu trong thực hiện quy chế văn hóa công sở của người đứng đầu cơ quan. Xây dựng các văn bản pháp quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, nội quy làm việc trong công sở.

Đào tạo, huấn luyện, xây dựng kỹ năng thực hiện văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, thực sự của dân, do dân và vì dân. Cải cách công vụ, chuyển từ nền công vụ của tư duy hành chính – ban phát, xin – cho sang tư duy hành chính – phục vụ, cung cấp dịch vụ công, coi Nhân dân là khách hàng của nền công vụ.

Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ công chức, viên chức. Xây dựng cảnh quan môi trường trong lành, văn hóa; trang bị hạ tầng công nghệ thông tin bền vững, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyên môn.

Xây dựng, hình thành văn hóa công sở giúp thúc đẩy sự phát triển của nền hành chính công vụ.

Ban hành chính sách và cơ chế quan tâm đến đời sống cán bộ công chức; có chính sách và cơ chế quan tâm phù hợp như chế độ đãi ngộ, khen thưởng kịp thời, cải thiện thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức. Tạo môi trường làm việc thân thiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân xuất sắc.

Như vậy, xây dựng văn hóa công sở là một quá trình lâu dài, cần phải tính toán, xây dựng kế hoạch một cách thận trọng trong từng giai đoạn, tạo những nền tảng cơ bản về tinh thần trong mỗi cán bộ, công chức cũng như nền tảng về văn hóa vật chất. Từ đó, có các biện pháp tác động cụ thể, rõ ràng với mục đích hướng tới xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, hình mẫu người cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Nhân dân tin tưởng, kính trọng.

Chu Lữ Hồng Trang

 

10:19:48 18-08-GMT+0700

VHDN: Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể được Đảng ta xác định là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, […]

Đối tác của chúng tôi