Sự kiện - chuyên đề:

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 16-10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị.

Tại 63 điểm cầu có sự tham dự của đại diện các ban HĐND, đại diện Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn dự tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hồng Tuyến giới thiệu về sự cần thiết, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021). Các điểm mới liên quan đến các nội dung: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng pháp luật; thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hình thức, thẩm quyền ban hành văn bản liên tịch; quy trình xây dựng và ban hành một số loại văn bản quy phạm pháp luật…

Các đại biểu cũng đã nghe đại diện Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung của Quyết định số 1323/QĐ-TTg, ngày 31-8-2020, của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 1995/QĐ-BTP, ngày 25-9-2020, của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh: Tuyên Quang, Cà Mau, An Giang khẳng định việc Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời cho rằng, Bộ Tư pháp cần tiếp tục có hướng dẫn về việc triển khai thi hành Luật, kiện toàn đội ngũ phụ trách công tác pháp chế ở các sở, ngành.

Trong quá trình thực hiện triển khai Luật, cần quan tâm tới vấn đề mang tính chất đặc thù ở địa phương, từ đó, Bộ Tư pháp tổng hợp những vấn đề khó khăn trong thực hiện triển khai Luật ở các địa phương để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ một cách căn cơ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ, để thực hiện hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tập huấn về những quy định mới của Luật cho đội ngũ tham gia trực tiếp tới công tác xây dựng pháp luật; chỉ đạo việc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, quy chế nội bộ về quy trình xây dựng văn bản pháp luật ở địa phương.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố cần quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, trong đó chú trọng việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và đối tượng chịu sự tác động của văn bản nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khả thi của các văn bản…

Theo HNMO

16:09:00 16-10-GMT+0700

Ngày 16-10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị.  Quang cảnh hội nghị. Tại 63 điểm cầu có sự tham dự […]

Đối tác của chúng tôi