Sự kiện - chuyên đề:

Những điều bình thường mới để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Ngày 17-8, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam phối hợp xây dựng infographic về những điều bình thường mới để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho mỗi người.

Theo HNMO

14:32:26 17-08-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi