Sự kiện - chuyên đề:

Quy định về chuyển nhượng vốn giữa các nhà đầu tư nước ngoài

Công ty bà Trần Thị Nhàn Thương (Quảng Ninh) có vốn đầu tư của một cổ đông nước ngoài dùng tài khoản ở nước ngoài góp vốn vào công ty. Hiện cổ đông này muốn chuyển nhượng lại số vốn đã góp cho công ty nước ngoài khác, cổ đông có tài khoản tiền USD và tiền VNĐ ở ngân hàng Việt Nam (mới mở được 3 tháng).

Bà Thương hỏi, cổ đông bán phần vốn góp của mình, nhận tiền vào tài khoản ở Việt Nam được không hay phải gửi vào tài khoản ở nước ngoài (do hiện tại cổ đông đang sinh sống ở Việt Nam nên muốn nhận tiền ở tài khoản Việt Nam)?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Điều 10 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định:

“1. Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện như sau:

a) Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;

… 3. Đồng tiền định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam:

a) Việc định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa hai người không cư trú được phép thực hiện bằng ngoại tệ;…”.

Nội dung câu hỏi chưa rõ thông tin về việc bên chuyển nhượng (“cổ đông nước ngoài”) và bên nhận chuyển nhượng (“công ty nước ngoài khác”) là người cư trú hay người không cư trú.

Trường hợp đây là chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp giữa 2 nhà đầu tư là người không cư trú, việc thanh toán giá trị chuyển nhượng không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Bên chuyển nhượng có thể nhận tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vào tài khoản thanh toán của bên chuyển nhượng tại Việt Nam, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (như Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, văn bản hướng dẫn các Luật này và các quy định có liên quan khác).

Theo VGP

Chia sẻ
14:59:37 27-10-2020

Công ty bà Trần Thị Nhàn Thương (Quảng Ninh) có vốn đầu tư của một cổ đông nước ngoài dùng tài khoản ở nước ngoài góp vốn vào công ty. Hiện cổ đông này muốn chuyển nhượng lại số vốn đã góp cho công ty nước ngoài khác, cổ đông có tài khoản tiền USD […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi