Sự kiện - chuyên đề:

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội tinh gọn,mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới

VHDN: Doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) là một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước, do Bộ Quốc phòng quản lý. Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước; đồng thời giữ gìn, phát triển năng lực sản xuất sản phẩm quân sự, quốc phòng góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trong đó có các DNQĐ, là xu hướng tất yếu trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Thượng Tướng Trần Đơn

Sắp xếp, đổi mới để bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Quốc phòng (BQP) đã thực hiện 5 đề án sắp xếp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ năm 2001 đến nay, bằng nhiều hình thức sắp xếp, Bộ đã tổ chức lại các DNQĐ. Từ hơn 300 doanh nghiệp trước năm 2000, nay còn lại 88 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc BQP và 21 công ty cổ phần có vốn Nhà nước do BQP quản lý.

Trong điều kiện kinh tế trong nước, khu vực và thế giới còn gặp nhiều khó khăn, nhiều DNQĐ vẫn có tốc độ tăng trưởng khá, giữ vững thương hiệu trên các lĩnh vực mà Quân đội có tiềm năng, như: Viễn thông, bay dịch vụ, dịch vụ cảng biển, xây dựng, đóng tàu…, đóng góp quan trọng vào ngân sách Nhà nước. Các DNQĐ đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn chiến lược, nhất là biên giới, biển, đảo. Theo báo cáo của Cục Kinh tế (BQP), chỉ riêng năm 2017, doanh thu của các DNQĐ đạt 379.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 46.500 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 43.500 tỷ đồng.

Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua dù đạt được kết quả nhất định, nhưng còn bộc lộ những hạn chế. Theo đó, việc đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu DNQĐ theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước là để DNQĐ mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn, kể cả DNQĐ 100% vốn Nhà nước và DNQĐ thực hiện cổ phần hóa.

Quán triệt và thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNQĐ đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNQĐ đến năm 2020 và những năm tiếp theo và “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNQĐ đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ ngày 4-10-2017. Theo đó, BQP tiếp tục duy trì DNQĐ 100% vốn Nhà nước đối với 17 DNQĐ, trong đó giữ nguyên 12 DNQĐ đang thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đề án hình thành 5 Tổng công ty có nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật đặc chủng, trên cơ sở cơ cấu lại các doanh nghiệp quốc phòng (DNQP). Thực hiện cổ phần hóa 29 DNQP có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thương mại, xây dựng, dịch vụ. Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại 20 công ty cổ phần (thuộc danh mục DNQĐ, Nhà nước không cần nắm giữ vốn điều lệ). Một số DNQP có quy mô nhỏ sẽ được sáp nhập, hợp nhất.

Bộ Quốc phòng sẽ duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước từ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019 tại 12 DN sau khi CPH, gồm các tổng công ty: Đông Bắc, Xăng dầu Quân đội, Xây dựng Lũng Lô, Xây dựng Trường Sơn, Thành An, Đầu tư phát triển nhà và Đô thị BQP, Xây dựng công trình hàng không (ACC), Tổng công ty 28 và các công ty: X20, Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro), In Quân đội 1, In Quân đội 2. Năm 2020, điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại các DNQP này theo tiêu chí, phân loại doanh nghiệp Nhà nước, DNQĐ có vốn Nhà nước hiện hành.

Theo đề án, đối với tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con tổ chức thành hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên; ban tổng giám đốc, tổng giám đốc, kiểm soát viên. Trong đó, chủ tịch hội đồng thành viên cơ cấu là bí thư đảng ủy; thành viên hội đồng thành viên cơ cấu là đảng ủy viên; tổng giám đốc là thành viên hội đồng thành viên, cơ cấu là phó bí thư đảng ủy, là người đại diện theo pháp luật. Các chức danh này đều do Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định và Bộ trưởng BQP bổ nhiệm.

Đối với các công ty độc lập, tổ chức thành chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc), kiểm soát viên. Trong đó, chủ tịch công ty cơ cấu là bí thư đảng ủy, tổng giám đốc (giám đốc) cơ cấu là phó bí thư đảng ủy, là người đại diện theo pháp luật. Các chức danh này do Thường vụ Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương đề nghị và Bộ trưởng BQP bổ nhiệm.

Đối với các công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ, tổ chức thành hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát; trong đó: Chủ tịch hội đồng quản trị cơ cấu là bí thư đảng ủy; tổng giám đốc (giám đốc) cơ cấu là phó bí thư đảng ủy, là người đại diện theo pháp luật. Các chức danh này do Bộ Quốc phòng giới thiệu và Hội đồng quản trị doanh nghiệp bầu.

Sắp xếp, đổi mới và quản lý chặt chẽ để phát triển toàn diện

Trong thời gian qua, các nguồn lực dành cho DNQĐ đã ngày càng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Cụ thể, về đất đai, các DN sử dụng đất quốc phòng cho mục đích kinh tế-quốc phòng cũng sẽ phải thuê đất. Bộ Quốc phòng đã thu hồi hơn 1.400 biển số xe quân sự của các DN, để tới đây mỗi DNQĐ, kể cả DNQP 100% vốn Nhà nước cũng chỉ có tối đa 2 xe biển số quân sự. Khi rút hết vốn Nhà nước tại DNQĐ nào thì cũng đồng thời sẽ thu hồi hết biển số xe quân sự tại DNQĐ đó. Đối với các DNQĐ thuộc diện cổ phần hóa, sáp nhập, hợp nhất để hình thành các tổng công ty, giải thể pháp nhân DNQĐ giữ nguyên mô hình tổ chức như hiện tại để thuận lợi triển khai nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh, gọn, mạnh, tránh gây xáo trộn về tổ chức, biên chế.

Bộ Quốc phòng yêu cầu đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng để cán bộ, đảng viên và người lao động tại các DNQP thuộc diện cơ cấu lại, sáp nhập, cổ phần hóa, thoái vốn và giải thể nhận thức đầy đủ, thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Quân ủy Trung ương; kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng ngại đổi mới, né tránh cổ phần hóa, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tuyên truyền, bóp méo sự thật về vai trò của các DNQP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Trần Đơn, Uỷ viên Trung ương Đảng,

Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

15:18:23 12-09-2018

VHDN: Doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) là một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước, do Bộ Quốc phòng quản lý. Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước; đồng thời giữ […]

Đối tác của chúng tôi