Sự kiện - chuyên đề:

Tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh trong năm 2022 ước đạt 8,75%

VHDN: Cùng với các chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đưa kinh tế, xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 8,75%.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm 2022, ước cả năm đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu đề ra.

Trong số đó, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 144.574,6 tỷ đồng, tăng 8,75% so với năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 28%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu cả năm ước đạt trên 87 tỷ USD.

Hoạt động thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh tích cực được triển khai, năm 2022, tỉnh cấp mới 43 dự án đầu tư trong nước với số vốn 14.400 tỷ đồng và 98 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn trên 177 triệu USD.

Về thu ngân sách tỉnh, ước cả năm đạt hơn 30.000 tỷ đồng, bằng 99,4% dự toán; tổng chi ngân sách ước hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với dự toán. Về đầu tư công, tính đến ngày 14/11/2022, toàn tỉnh giải ngân được 3.784 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52%.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã trình thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2045…

Bên cạnh các kết quả đạt được, năm 2022 kinh tế, xã hội Bắc Ninh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt thấp so với kế hoạch. Việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội còn chậm; thu hồi đất, bồi thưởng, giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án còn chậm; thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ khó khăn, vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Ngoài ra, việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm; tổ chức bộ máy, nhân lực ngành y tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thiếu một số loại thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám, điều trị bệnh nhân…

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh 5 năm 2021-2025, tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, năm 2023, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,5-7,5% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 69,5 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 91 tỷ USD, tăng 5% so với ước cả năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 31.360 tỷ đồng, tăng 3% so với ước cả năm 2022.

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Bắc Ninh sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút phát triển công nghiệp theo chiều sâu, công nghiệp công nghệ cao; tập trung khôi phục các hoạt động kinh doanh dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách, đẩy mạnh tăng thu ngân sách bền vững.

Mai Hương

09:42:16 29-11-GMT+0700

VHDN: Cùng với các chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đưa kinh tế, xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi […]

Đối tác của chúng tôi