Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: 12 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

VHDN: Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế – xã hội trong tỉnh cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển, Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Toàn tỉnh có thêm thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (đạt 50% kế hoạch),05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 27% kế hoạch); 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 36% kế hoạch); 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 57% kế hoạch), 65 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 38 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Ocop cấp tỉnh…

Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra xã chuẩn NTM Trường Trung (huyện Nông Cống).

Đến nay toàn tỉnh đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 346 xã, 902 thôn, bản (trong đó có 690 thôn bản miền núi) đạt chuẩn NTM; 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã, 234 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã. Có 196 sản phẩm Ocop cấp tỉnh (được xếp hạng từ 3-4 sao), 01 sản phẩm 5 sao.

Thực hiện chính sách khuyến khích xây dựng NTM của tỉnh, năm 2022, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 120 tỷ đồng, để thưởng đủ định mức theo cơ chế, chính sách đã ban hành cho 3 huyện đạt chuẩn NTM; 53 xã đạt chuẩn NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 05 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 306 thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu để các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí; hỗ trợ 7,780 tỷ đồng cho các chủ thể có 80 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Ocop (71 sản phẩm 3 sao; 9 sản phẩm 4 sao).

Cùng với các chính sách của tỉnh, các huyện đã và đang rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, hỗ trợ phát triển sản phẩm Ocop, nội dung hỗ trợ tập trung chủ yếu vào: hỗ trợ phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop cấp tỉnh, cấp Quốc gia; thưởng các địa phương đạt chuẩn; hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao (nhà màng, nhà lưới), chuyển đổi cơ cấu cây, con có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, thiết chế văn hóa, … để các xã, thôn, bản hoàn thiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tạo động lực cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn, phát triển sản phẩm Ocop, góp phần hoàn thành mục tiêu NTM đã đề ra.

Mục tiêu năm 2022, toàn tỉnh có thêm 02 đơn vị cấp huyện, 18 xã, 55 thôn/bản miền núi đạt chuẩn NTM; 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã, 60 thôn/ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 120 sản phẩm Ocop được đánh giá, xếp hạng; bình quân toàn tỉnh đạt 17,9 tiêu chí/xã. Theo đó, 6 tháng cuối năm phấn đấu có thêm 01 huyện, 13 xã, 55 thôn/bản miền núi đạt chuẩn NTM; 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 82 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Ocop cấp tỉnh; tăng 0,2 tiêu chí/xã.

Anh Minh

 

08:14:22 12-09-GMT+0700

VHDN: Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế – xã hội trong tỉnh cơ […]

Đối tác của chúng tôi