Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo “bằng trí tuệ, trách nhiệm và cả trái tim”

VHDN: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đưa Thanh Hóa trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững (GNBV).

 

Bước vào giai đoạn 2021 – 2025, trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được trong công tác GNBV của nhiều giai đoạn trước, ngay sau khi Trung ương phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 về xây dựng nông thôn mới, GNBV, phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số – miền núi và thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp về chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND “Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc quán triệt kịp thời cơ chế, chính sách về GNBV theo quy định của Trung ương; căn cứ tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp Nhân dân, đến nay, 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của tỉnh Thanh Hóa đã được hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT – XH. Toàn tỉnh đã xây dựng được 63 mô hình, dự án giảm nghèo, với tổng kinh phí gần 21,8 tỷ đồng. Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất cho 90% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; giải ngân 4.519,6 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách xã hội (đạt 100% kế hoạch) giúp cho 71,48 nghìn hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, bình quân 63,2 triệu đồng/hộ…

Những kết quả đạt được đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 – 2025) của tỉnh Thanh Hóa giảm 1,79%, từ 6,77% xuống còn 4,99%, vượt mục tiêu Chương trình đề ra. Đến ngày 31-12-2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước giảm 1,2%, xuống còn 3,79% (tương ứng còn 37.936 hộ). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 giảm 7,37%, từ 27,23% xuống còn 19,86%, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu đề ra giảm 3%); đến ngày 31-12-2023 ước giảm 4,5%, xuống còn 15,36%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 5,4%, từ 32,88% xuống 27,48%, vượt mục tiêu đề ra; đến ngày 31-12-2023, ước giảm 5,95%, xuống còn 21,53%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giảm 2,48%, từ 7,1% xuống còn 4,62%; đến ngày 31-12-2023, ước giảm 1,1%, xuống còn 3,52%.

Với tinh thần “Giảm nghèo bằng trí tuệ, trách nhiệm và cả trái tim”, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đưa Thanh Hóa trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

 

Hoàng Dũng

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

Chia sẻ
08:57:42 22-01-2024

VHDN: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đưa Thanh Hóa trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi