Sự kiện - chuyên đề:

Thi đua thực hiện văn hóa nơi công sở và nơi công cộng

VHDN: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị về văn hóa ứng xử; chuẩn mực trong giải quyết công việc góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân là một trong những mục đích của kế hoạch thực hiện phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng của ngành y tế Hà Nội.

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết, thực hiện phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, ngành y tế còn hướng đến từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức ở nơi công cộng trên địa bàn thành phố, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thông qua các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện văn hóa tại công sở và nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, được tổ chức thường xuyên, liên tục, hình thức đa dạng và phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng đơn vị trong ngành.

Để thực hiện văn hóa công sở, các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế Hà Nội xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh-sạch-đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học.

Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trong những năm qua, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội về văn hóa giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính Thủ đô chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội; Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04-Ctr/TU về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”. UBND thành phố đã ban hành 02 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Sở Y tế yêu cầu tất cả các đơn vị tuyên truyền, quán triệt đến 100% công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy. Thực hiện niêm yết công khai 02 bộ quy tắc ứng xử và phát tài liệu sổ tay quy tắc ứng xử tới từng cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị. Xây dựng chế tài xử lý vi phạm quy tắc ứng xử, cũng như có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy tắc ứng xử.

Sở Y tế cũng lưu ý các đơn vị cần thường xuyên lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan, công sở; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phù hợp với quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Căn cứ vào kết quả phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, những quy định về quy tắc ứng xử của tập thể, cá nhân trong cơ quan để đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua cuối năm.

Đối với thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, cần tập trung tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình truyền thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan đơn vị như lồng ghép vào các hội nghị, hội thi…

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu trên cơ sở kế hoạch của ngành, các đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; nghiên cứu, bổ sung những nội dung của quy tắc ứng xử vào các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị; đưa việc thực hiện quy tắc ứng xử vào nội dung thi đua của tập thể, cá nhân hàng năm.

Thừa Sơn

09:19:40 11-09-UTC

VHDN: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị về văn hóa ứng xử; chuẩn mực trong giải quyết công việc góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân là một trong những mục đích của kế hoạch thực hiện […]

Đối tác của chúng tôi