Sự kiện - chuyên đề:

Thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh); Nỗ lực sau sáp nhập

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 819/N Q – U B T V Q H 1 4 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc đã tiến hành sáp nhập toàn bộ 6,81 km2 diện tích tự nhiên, 3.276 người xã Tiến Lộc vào thị trấn Nghèn. Lúc này, thị trấn Nghèn có diện tích tự nhiên là 16.913 km2, quy mô dân số là 16.913 người; Đảng bộ có 31 chi bộ với 1.055 đảng viên. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Đề án đảm bảo dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, thị trấn đã sáp nhập các chi bộ (từ 31 chi bộ xuống còn 25 chi bộ). 

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng thị trấn đã phát huy tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Vì thế, kinh tế có bước tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt thị trấn ngày càng khởi sắc; an ninh trật tự ổn định. Hiện nay, thị trấn Nghèn đang tập trung các nguồn lực để xây dựng đô thị văn minh, luôn xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của cả huyện Can Lộc.

Trần Oanh – Vương Sâm

10:01:39 15-06-GMT+0700

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 819/N Q – U B T V Q H 1 4 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc đã tiến hành sáp nhập toàn bộ 6,81 km2 diện tích […]

Đối tác của chúng tôi