Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Thẳng thắn nhìn nhận, để phát triển đất nước với khát vọng hùng cường”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhiều thách thức, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận, để phát triển đất nước với khát vọng hùng cường.

Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu Đảng viên.

Trong số đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%…

Chính sách - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Thẳng thắn nhìn nhận, để phát triển đất nước với khát vọng hùng cường'

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu…

Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn đại biểu; phân công 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu; đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa định hướng tương lai, từ đó tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả nước về dự Đại hội. Cảm ơn sự đóng góp của nhân dân cho dự thảo các văn kiện.

Chính sách - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Thẳng thắn nhìn nhận, để phát triển đất nước với khát vọng hùng cường' (Hình 2).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Thủ tướng cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh nhiều thời cơ và thách thức đan xen; thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, với nhiều thành tựu to lớn. Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, để phát triển đất nước với khát vọng hùng cường.

Với quan điểm nhìn thẳng, nói đúng sự thật, đoàn kết, chung sức đồng lòng, Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội thể hiện bản lĩnh kiên cương, ý chí quyết tâm, vươn tới của dân tộc Việt Nam.

Theo chương trình làm việc, sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ban chấp hành Trung ương XII đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo NĐT

14:43:25 26-01-GMT+0700

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhiều thách thức, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận, để phát triển đất nước với khát vọng hùng cường. Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, […]

Đối tác của chúng tôi