Sự kiện - chuyên đề:

Tỉnh Quảng Ninh: Sở Tư pháp” Tuýt còi” văn bản trái luật của thành phố Hạ Long

VHDN: Vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một số UBND cấp huyện đã ban hành một số văn bản có nội dung trái quy định của Pháp luật. Nhận được phản ánh của Nhân dân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc đề nghị Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.       

Sau khi kiểm tra Thông báo số: 658/TB-UBND ngày 10/11/2020 của UBND thành phố Hạ Long “về việc tạm dừng một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại các xã, phường: Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, Sơn Dương, Đồng Lâm, Kỳ Thượng”; Công văn số: 5668/UBND-TNMT ngày 28/6/2021 của UBND thành phố Hạ Long “về việc thực hiện tách thửa đất ở trong khu dân cư hiện trạng trên địa bàn thành phố Hạ Long”. Căn cứ vào Điều 129 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), Giám đốc Sở tư pháp kết luận kiểm tra đối với 02 văn bản nêu trên do UBND thành phố Hạ Long ban hành, cụ thể như sau:

1.Về nội dung trái pháp luật của Thông báo số 658/TB-UBND và Công văn số 5668/UBND-TNMT theo Kết luận kiểm tra số 801/KL-KtrVB ngày 13 tháng 08 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh:

1.1 Đối với Thông báo số 658-TB-UBND: Theo quy định pháp luật hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; tách thửa đất; chuyển mục đích sử dụng đất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất; chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất: đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác; chứng thực các hợp đồng giao dịch là quyền hợp pháp của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể: các Điều 52, 57, 99, 100, 101, 102, 126, 143, 144, 166, 167, 179, 188, 191, 197 Luật Đất Đai 2013; các Điều 69, 70, 74, 75, 77, 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; các Điều 34, 35, 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Điều 5 Quyết định số 1768/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quyết định này được thay thế bởi Quyết định số 39/2021/QĐ- UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh có hiệu lực từ 15/8/2021).

Pháp luật hiện hành không giao cho UBND cấp huyện ban hành văn bản tạm dừng thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai để đảm bảo cho việc đầu tư, triển khai thực hiện các dự án. Căn cứ quy định tại Điều 14 Hiến pháp 2013, Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 30 Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định pháp luật về đất đai, thì UBND thành phố Hạ Long ban hành Thông báo số 658/TB-UBND về việc tạm dừng một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại các xã, phường: Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, Sơn Dương, Đồng Lâm, Kỳ Thượng là không có cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền, có nội dung trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hộ gia đình.

1.2 Về nội dung trái pháp luật tại Công văn số 5668/UBND-TNMT: Theo quy định tại Điều 143, 144 Luật Đất đai 2013 và khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP thì thẩm quyền quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với đất ở là của UBND tỉnh Thực hiện quy định trên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1768/2014/QĐ- UBND ngày 13/8/2014 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quyết định này được thay thế bởi Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh có hiệu lực từ 15/8/2021).

Như vậy, việc UBND thành phố Hạ Long đặt ra các điều kiện để thực hiện việc tách thửa đất ở trong Công văn số 5668/UBND-TNMT là không có cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền, có nội dung trái quy định của pháp luật về đất đai và Điều 30 Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình.

1.3 Về hình thức văn bản: Thông báo số 658/TB-UBND và Công văn số 5668/UBND-TNMT là văn bản hành chính, tuy nhiên có chứa nội dung quy phạm pháp luật là trái với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

2. Kiến nghị xử lý: Để đảm bảo tính hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, Sở Tư pháp kiến nghị UBND thành phố Hạ Long như sau:

2.1 Khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật tại Thông báo số 658/TB- UBND và Công văn số 5668/UBND-TNMT đã nêu tại mục 1 Kết luận này.

2.2 Rà soát quá trình thực hiện Thông báo số 658/TB-UBND và Công văn số 5668/UBND-TNMT để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện  các quy định trái pháp luật nêu trên gây ra (nếu có).

2.3 Thông báo kết quả xử lý văn bản cho Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận này theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy với sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở tư pháp rà soát kiểm tra và Sở đã kịp thời “tuýp còi” văn bản trái pháp luật của UBND thành phố Hạ Long. Đảm bảo tính hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản cũng như đảm bảo Quyền lợi hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

GIA VŨ

15:32:35 17-08-GMT+0700

VHDN: Vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một số UBND cấp huyện đã ban hành một số văn bản có nội dung trái quy định của Pháp luật. Nhận được phản ánh của Nhân dân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc đề nghị Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra […]