Sự kiện - chuyên đề:

Tỉnh Quảng Ninh: “ UBND thành phố Hạ Long không ban hành thêm các quy định trái pháp luật”.

VHDN: VHDNVN đã đăng bài “Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh tuýt còi văn bản trái luật của thành phố Hạ Long”. Ngay sau khi báo đăng, UBND thành phố Hạ Long tiếp tục có công văn số 7730 ngày 25/8/2021 “V/v sửa đổi quy trình tiếp nhận bổ sung quy định về điều kiện tách thửa đất”. Đồng thời, ngày 26/8/2021 UBND thành phố Hạ Long ra văn bản số 7758/UBND V/v giải quyết thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Giải quyết nội dung đề nghị của UBND thành phố Hạ Long về việc sửa đổi quy trình tiếp nhận bổ sung quy định về điều kiện tách thửa đất. Ngày 14/9/2021 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 6402/UBND-QLĐĐ3 yêu cầu UBND thành phố Hạ Long thực hiện những nội dung sau:


1. Yêu cầu UBND thành phố Hạ Long:

(1) Khẩn trương thực hiện Kết luận kiểm tra số 801/KL-KtrVB ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp; rút kinh nghiệm trong việc ban hành các văn bản trái quy định pháp luật gây khó khăn trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất (các văn bản đã được Sở Tư pháp chỉ ra tại kết luận kiểm tra số 801/KL-KTrVB ngày 13/8/2021);

(2) Báo cáo kết quả xử lý, khắc phục các sai phạm theođúng quy định đã được nêu tại Kết luận kiểm tra số 801/KL-KTrVB ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp về UBND tỉnh thời gian trước ngày 20/9/2021;

(3) Căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 105, Điều 166, Điều 167, Điều 143, Điều 144 của Luật đất đai năm 2013, các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản của UBND tỉnh để tiến hành giải quyết các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng thời giải quyết các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định; không lặp lại việc ban hành thêm các quy định trái pháp luật gây khó khăn, cản trở trong việc thực hiện các quyền của công dân;

(4) Tiến hành tự kiểm tra, rà soát lại các văn bản do đơn vị mình ban hành (ngoài Kết luận kiểm tra số 801/KL-KTrVB ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp nêu trên), trường hợp nếu thấy chưa đúng, chưa đảm bảo với quy định của pháp luật thì khẩn trương thu hồi và xử lý khắc phục ngay những sai phạm (nếu có); chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các văn bản do đơn vị mình ban hành.

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi Trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan căn cứ vào nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4982/UBND-QLĐĐ3 ngày 30/7/2021 “V/v kiểm tra rà soát lại văn bản ban hành của UBND thành phố Hạ Long”, Công văn số 7730/UBND-TNMT ngày 25/8/2021 của UBND thành phố Hạ Long khẩn trương hướng dẫn UBND thành phố Hạ Long thực hiện việc chia tách thửa đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; không đưa thêm các quy định gây khó khăn, cản trở trong việc thực hiện các quyền của công dân. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/9/2021.

3. Giao Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đổi các văn bản do UBND các địa phương ban hành nhất là đối với các văn bản có chứa các nội dung quy phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân./.

PV

07:54:07 15-09-GMT+0700

VHDN: VHDNVN đã đăng bài “Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh tuýt còi văn bản trái luật của thành phố Hạ Long”. Ngay sau khi báo đăng, UBND thành phố Hạ Long tiếp tục có công văn số 7730 ngày 25/8/2021 “V/v sửa đổi quy trình tiếp nhận bổ sung quy định về điều kiện […]