Sự kiện - chuyên đề:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng

Sáng 11/3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 – 2020.

Bộ Chính trị cũng cho ý kiến về đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN

15:08:46 11-03-GMT+0700

Sáng 11/3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số […]

Đối tác của chúng tôi