Sự kiện - chuyên đề:

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải đoàn kết, phấn đấu biến nghị quyết thành hiện thực sinh động.

Theo Zing

10:08:33 01-02-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi