Sự kiện - chuyên đề:

TPHCM: Nợ thuế bất động sản tăng cao nhất

Số nợ thuế từ lĩnh vực bất động sản, xây dựng trên địa bàn TPHCM có mức tăng cao nhất, với mức tăng gần gấp đôi thời điểm cuối năm 2018. 

Nợ thuế bất động sản tăng gần gấp đôi. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, tổng số nợ có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) đến ngày 31/8/2019 là 14.101 tỷ đồng, tăng 58,33% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất là 3.644 tỷ đồng, tăng 173,36% so với thời điểm 31/12/2018; nợ từ các khoản thuế, phí là 6.106 tỷ đồng, tăng 54,33% so với thời điểm 31/12/2018; Tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.923 tỷ đồng, tăng 9,1% so với thời điểm 31/12/2018.

Theo Cục Thuế TPHCM, nợ thuế tăng cao trong 8 tháng năm 2019 tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng và bất động sản (hơn 2.400 tỷ đồng), chiếm 51,72% tổng nợ khả thu tăng thêm.

Để xử lý số nợ thuế nêu trên, Cục Thuế TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp đốc thu theo quy định. Theo đó, đối với khoản nợ  dưới 90 ngày, đơn vị  thực hiện đôn đốc thu nợ bằng các biện pháp: gọi điện thoại; gửi tin qua SMS; ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp.

Với những khoản nợ trên 90 ngày, Cục Thuế TPHCM áp dụng biện pháp mạnh là thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Tổng số quyết định cưỡng chế đã ban hành  gần 30.000 quyết định; số tiền thuế nợ tương ứng với các quyết định cưỡng chế là 14.500 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế TPHCM cũng đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 2.215 doanh nghiệp chây ì nợ thuế theo quy định của quy trình quản lý nợ, với tổng số thuế nợ là 5.778 tỷ đồng.

Kết quả thu nợ thuế của Cục Thuế TPHCM được 5.264 tỷ đồng, đạt 59,10% số nợ 2018 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.053 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.211 tỷ đồng./.

Theo HQ

09:04:50 17-09-UTC

Số nợ thuế từ lĩnh vực bất động sản, xây dựng trên địa bàn TPHCM có mức tăng cao nhất, với mức tăng gần gấp đôi thời điểm cuối năm 2018.  Theo Cục Thuế TPHCM, tổng số nợ có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên […]

Đối tác của chúng tôi