Sự kiện - chuyên đề:

Trả lời thư bạn đọc công ty CP Chế biến nông sản Thái Bình

Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn thư kêu cứu của Công ty CP Chế biến nông sản Thái Bình, về việc UBND tỉnh Thái Bình ký QĐ 3481- UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc thu hồi đất của Công ty chưa đúng qui định pháp luật.

Quyết định trên gây thiệt hại lớn về tài sản của 60 cổ đông và làm mất việc làm của hàng trăm lao động, đồng thời có nguy cơ đưa Công ty đến bờ vực phá sản. Ban Biên tập Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã gửi Công văn số 35/TC ngày 30 tháng 10 năm 2017, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình sớm xem xét giải quyết góp phần ổn định tình hình và có giải pháp xác đáng để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động đúng pháp luật.

Ngày 17 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Thái Bình đã có Công văn số 4468/UBND – NNTNMT do ông Phó Chủ tịch Phạm Văn Xuyên ký, trả lời Ban Biên tập và Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Thái Bình. Nội dung Công văn “Giao sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào các qui định của pháp luật đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh để trả lời Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Thái Bình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo qui định”.

Khi nhận được kết quả trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, Ban Biên tập sẽ thông báo tới cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Thái Bình và bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn!

                                                          Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2017

BAN BIÊN TẬP

14:30:45 12-12-2017

Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn thư kêu cứu của Công ty CP Chế biến nông sản Thái Bình, về việc UBND tỉnh Thái Bình ký QĐ 3481- UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc thu hồi đất của Công ty chưa đúng qui định pháp luật. Quyết […]

Đối tác của chúng tôi