Sự kiện - chuyên đề:

Trình Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Chính phủ đề xuất, từ ngày 1/7/2024, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

 

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, chiều 25/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình báo cáo của Chính phủ về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận thống nhất chủ trương để Chính phủ báo cáo Quốc hội triển khai thực hiện việc tăng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngày 1/7.

tra1.jpeg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Cụ thể, thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết 27.

Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động, tăng 6% áp dụng từ 1/7/2024, quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Với khu vực công, thực hiện 4/6 nội dung của Nghị quyết 27 đã rõ, đủ điều kiện thực hiện.

Theo đó, hoàn thiện chế độ nâng lương, bổ sung chế độ tiền thưởng từ ngày 1/7/2024 (bằng 10% quỹ lương cơ bản), quy định và hướng dẫn rõ 5 nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương và hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Đối với 2/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công gồm các bảng lương mới (bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương), cơ cấu lại và sắp xếp thành 9 chế độ phụ cấp mới.

Bộ trưởng Trà nêu rõ, “do phát sinh nhiều bất cập, cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện từng bước, thận trọng”.

Đồng thời, phải xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ nhiều quy định hiện hành liên quan đến mức lương cơ sở.

Theo đó, Chính phủ đề xuất trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương cho thực hiện giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1/7/2024 với 3 nội dung.

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

Cho nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và của cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý.

Thực hiện bảo lưu tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị hiện đang được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, theo Bộ trưởng Trà, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

tra2.jpeg
Toàn cảnh phiên họp

Trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%).

Trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

“Về đánh giá tác động, Chính phủ đã nêu tác động tích cực là cơ bản, toàn diện, hợp lý, hiệu quả. Tuy nhiên, chưa thực hiện được bảng lương mới”, Bộ trưởng Trà thông tin.

Cải cách tiền lương theo lộ trình, từng bước, thận trọng

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ kiến nghị Quốc hội thực hiện cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết 27.

Về thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 trong khu vực công, bà Trà nói “theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi, góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương”.

Trong đó, kiến nghị giao Chính phủ triển khai thực hiện các nội dung đã rõ, đủ điều kiện để thực hiện ở trên.

Giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7, chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát lại toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang được thực hiện cho phù hợp.

Chính phủ cũng xin ý kiến Quốc hội về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7 như trên.

“Đề nghị Quốc hội sớm báo cáo Ban Chấp hành Trung ương về việc mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và địa phương để chi cho việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế. Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ đề nghị đưa các nội dung trên vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 7”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

 

Nguồn: Báo Công lý

16:08:52 25-06-2024

Chính phủ đề xuất, từ ngày 1/7/2024, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).   Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, chiều 25/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà […]

Đối tác của chúng tôi