Sự kiện - chuyên đề:

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ chính sách quân sự trước thách thức mới

“Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam cho biết. 

Trao đổi với báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng nay (26/1), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam đã có những chia sẻ về chính sách an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ mới trước những khó khăn, thách thức mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết trong dự thảo Báo cáo chính trị mà Trung ương XII trình bày đã đánh giá trong 35 năm đổi mới đất nước ta giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, ngoài những thành tựu quan trọng, toàn diện còn có nhiều dấu ấn trong tổng thể kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng, an ninh. Một trong những trụ cột, ưu điểm nổi bật đó chính là thành tựu  Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ chính sách quân sự trước thách thức mới
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi bên lề Đại hội XIII

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quốc phòng. 5 năm qua, đã có tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng khung ở khu vực phòng thủ.

Đặc biệt,  Đảng đã có những kết luận như xây dựng chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó là những chiến lược về quốc phòng, quân sự,  bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, về hệ thống pháp luật thì đã xây dựng được bộ luật và tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các bộ luật liên quan.

Ông nhận định rằng, điều này thể hiện sự kế thừa sự đổi mới về Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Trong báo cáo chính trị đã nêu, 5 năm qua độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc được tiếp tục được giữ vững, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, góp phần làm cho vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao.

Trong phương hướng Đại hội XIII, báo cáo chính trị của Đảng đã thể hiện tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Những quan điểm mới của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng được cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng. Đó là chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa; kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc,  Đảng, chế độ XHCN và nhân dân. Bên cạnh đó, phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó, lực lượng vũ trang và quân đội là nòng cốt.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND đánh giá, đây là một tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại mà giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế- xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.

Ngoài ra, trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó có một số lực lượng quân, binh chủng tiến lên hiện đại.

“Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Ông chỉ rõ, để xây dựng quân đội hiện đại có nhiều yếu tố, trong đó yếu tố cơ bản trước hết phải có con người như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “người trước súng sau”.

Về tập trung xây dựng quân đội hiện đại, lực lượng cần tinh gọn theo thời kỳ mới và vũ khí trang bị vẫn phải kết hợp với sự tự lực, tự cường. Hiện nay đã tự sản xuất được một số vũ khí trang bị để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đề cập đến nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ ra, trong 5 bài học về thành tựu của đất nước ta, bài học đầu tiên chính là phải giữ vững, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và công tác cán bộ.

Trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc bảo vệ nền tảng có hai yếu tố là “xây và chống”, trong đó yếu tố “xây” quyết định. “Xây” có nghĩa là phải khẳng định rõ và bảo vệ cho được nền tảng chính là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã hết sức chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu phát triển về mặt lý luận. Trong lý luận có phát triển, làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, khoa học; tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để khẳng định con đường đúng đắn, những luận cứ sắc bén để phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay, có lực lượng chuyên trách, nòng cốt nhưng bản chất chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Theo vietnamnet

14:56:31 26-01-GMT+0700

“Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam cho biết.  Trao đổi với báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội […]

Đối tác của chúng tôi