Sự kiện - chuyên đề:

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tại Bắc Ninh đạt 97,75%

VHDN: Trong 11 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 97,75%, đứng thứ 5 cả nước.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 11/2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 06 dự án đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký là 1.828,07 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 09 dự án đầu tư trong đó có 04 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.001,676 tỷ VNĐ; Thực hiện thu hồi 02 dự án đầu tư với số vốn đầu tư là 708,587 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 49 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 16.210,707 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 104 dự án đầu tư trong đó có 38 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.828,213 tỷ VNĐ; Thực hiện thu hồi 02 dự án đầu tư với số vốn đầu tư là 708,587 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.542 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 252.819,501 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh, trong tháng 11/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 141,6 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 10 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 33,93 triệu USD; 07 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 6,97 triệu USD; Thu hồi 03 dự án với tổng vốn 0,75 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 124 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 318,82 triệu USD; Điều chỉnh vốn cho 118 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.669,92 triệu USD; Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 43 lượt với giá trị là 47,49 triệu USD; Thu hồi 42 dự án với tổng vốn đầu tư là 97,35 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.799 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.181,796 triệu USD.

Trong tháng 11 năm 2022, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 11/2022 đạt 98,36%, đứng thứ 8 cả nước.

Số doanh nghiệp thành lập mới: 273 doanh nghiệp (tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 2.628,3 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,63 tỷ đồng.

Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 11 tháng đầu năm 2022 đạt 97,75%, đứng thứ 5 cả nước. Số doanh nghiệp thành lập mới: 2.443 doanh nghiệp (tăng 15,5% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 20.036,37 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,2 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 19.270 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 338.937,77 tỷ đồng và 4.941 đơn vị trực thuộc.

Mai Hương

15:42:40 30-11-GMT+0700

VHDN: Trong 11 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 97,75%, đứng thứ 5 cả nước. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 11/2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 06 dự án đầu […]

Đối tác của chúng tôi