Sự kiện - chuyên đề:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Tập trung tuyên truyền các cuộc kiểm tra trọng điểm

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền về kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm.

UBKT Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2023.

Mục đích tuyên truyền là nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; bảo đảm quyền của cán bộ, đảng viên và nhân dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Kỳ họp thứ 23 UBKT Trung ương

Kỳ họp thứ 23 UBKT Trung ương

Trọng tâm tuyên truyền là việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương toàn khóa 2021-2026 và năm 2023…

Tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp, đặc biệt là kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm.

UBKT Trung ương cũng lưu ý lựa chọn những vụ việc điển hình đã được xem xét, kết luận và phối hợp với đoàn kiểm tra, các đơn vị chức năng để nghiên cứu, thông tin vụ việc bảo đảm sự khách quan, chính xác.

Bên cạnh việc tuyên truyền về việc xử lý nghiêm minh, quyết liệt đối với vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương yêu cầu chú ý việc tuyên truyền về vai trò công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm phát huy ưu điểm, lấy xây là chính; Đảng luôn khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tìm tòi, năng động, sáng tạo; đồng thời, đề cao bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, bảo vệ những cán bộ hết mình vì sự nghiệp chung.

Ngoài ra, UBKT Trung ương cũng lưu ý tập trung tuyên truyền việc kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và của Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính như sử dụng tài sản nhà nước, mua sắm công, cổ phần hóa; lĩnh vực hành chính, tư pháp; tổ chức, cán bộ như quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển, đề bạt, miễn nhiệm chức vụ cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ.

Theo TPO

09:48:25 21-12-GMT+0700

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền về kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm. UBKT Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tuyên […]

Đối tác của chúng tôi