Sự kiện - chuyên đề:

Xây dựng ‘Trung tâm phát hành phim trực tuyến’

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia xây dựng Đề án ‘Trung tâm phát hành phim trực tuyến’.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2649/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”.

Ảnh minh họa (Ảnh: Theo Bộ VHTTDL)

Theo đó, căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”.

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2021 của Cục Điện ảnh.

Trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở trong nước cũng như các nước trên thế giới đây là một Đề án cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nếu như dịch lại tiếp tục bùng phát, các địa phương phải áp dựng Chỉ thị 15,16 như vừa qua./.’

Theo ĐCSVN

10:11:02 21-10-GMT+0700

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia xây dựng Đề án ‘Trung tâm phát hành phim trực tuyến’. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định […]

Đối tác của chúng tôi