Sự kiện - chuyên đề:

Báo cáo Chính phủ kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trước ngày 30/08

Tổng Thanh tra Nhà nước yêu cầu các địa phương tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 (thực hiện tháng 07-08/2024), báo cáo Chính phủ kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023, trước 30/08/2024.

 

Theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ, việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả;
Theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ, việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả;

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Trước 30/08, báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 134/202/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) năm 2023.

Kế hoạch nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của các địa phương trong năm 2023 theo các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ, việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về nội dung của kế hoạch, đối với Thanh tra Chính phủ, ban hành bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023; hướng dẫn đánh giá công tác PCTN.

Theo đó, căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thanh tra Chính phủ xây dựng, ban hành bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 kèm theo tài liệu hướng dẫn đánh giá (thực hiện tháng 02/2024); cử các tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra trực tiếp đối với một số địa phương trong quá trình thực hiện đánh giá.

Tổ chức rà soát, đánh giá báo cáo tự đánh giá của các địa phương; xây dựng báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổ chức rà soát, đánh giá báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 của các địa phương (thực hiện tháng 06/2024).

Tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 (thực hiện tháng 07, tháng 08/2024); báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 (trước 30/08/2024).

Thành lập tổ công tác đánh giá để triển khai, thực hiện kế hoạch đánh giá của địa phương

Đối với UBND cấp tỉnh, căn cứ vào kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN của địa phương, thành lập tổ công tác đánh giá để triển khai, thực hiện kế hoạch đánh giá của địa phương mình.

UBND cấp tỉnh tổ chức việc thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2023 của địa phương mình trong tháng 04,05/2024 và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá về Thanh tra Chính phủ.

Để thực hiện kế hoạch, Tổng Thanh tra Chính phủ giao Cục PCTN, tiêu cực (Cục IV) trình Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập tổ biên tập xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 (tháng 02/2024), tổ công tác đánh giá có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả tự đánh giá của các địa phương, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Cục IV phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ và Vụ Kế hoạch tổng hợp lập dự trù kinh phí các hoạt động đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh do Thanh tra Chính phủ thực hiện năm 2024, trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt để đảm bảo cho hoạt động đánh giá.

Về phía UBND cấp tỉnh, giao thanh tra tỉnh là thường trực tổ công tác đánh giá PCTN của địa phương mình, đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với tổ công tác đánh giá của Thanh tra Chính phủ. UBND cấp tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai các nhiệm vụ do cấp tỉnh thực hiện.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

10:57:36 21-03-2024

Tổng Thanh tra Nhà nước yêu cầu các địa phương tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 (thực hiện tháng 07-08/2024), báo cáo Chính phủ kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023, trước 30/08/2024. […]

Đối tác của chúng tôi