Sự kiện - chuyên đề:

Từ năm 2025, điều chỉnh tên gọi của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 18/02/2024, Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với nhiều quy định mới so với Luật Đất đai 2013. Trong đó, có quy định về việc cấp giấy chứng nhận (GCN) cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ (Ảnh: internet)

Luật Đất đai 2013 được ban hành và có hiệu lực (ngày 01/07/2014), người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất được cấp GCN theo một mẫu thống nhất có tên gọi là “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Khi đó, những mẫu GCN gồm: GCN quyền sử dụng đất; GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; GCN quyền sở hữu nhà ở; GCN quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang loại giấy mới.

Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 đã tiếp tục có sự điều chỉnh về tên gọi. Theo đó, người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được cấp GCN theo mẫu thống nhất trong cả nước, với loại giấy mang tên mới “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”. Tức đổi từ cấp “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thành cấp “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”. Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

Theo khoản 21, Điều 3, Luật Đất đai sửa đổi 2024 định nghĩa: “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

GCN về quyền sử dụng đất, GCN về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của luật này có giá trị pháp lý tương đương như GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại luật này.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

13:56:48 04-03-2024

Ngày 18/02/2024, Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với nhiều quy định mới so với Luật Đất đai 2013. Trong đó, có quy định về việc cấp giấy chứng nhận (GCN) cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, […]

Đối tác của chúng tôi