Sự kiện - chuyên đề:

Cần tạo ra bản sắc riêng của doanh nghiệp

VHDN- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tập trung trí tuệ, thống nhất ý chí và sức mạnh của tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của doanh nghiệp cùng phấn đấu cho những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp, không ngừng hoàn thiện, phát huy bản sắc văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp làm nền tảng và động lực cho doanh nghiệp phát triển liên tục, hiệu quả, bền vững và trường tồn.

……

Ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp rất quan trọng và cần thiết, văn hóa doanh nhân gắn liền với văn hóa doanh nghiệp và hòa trộn lẫn nhau. Nếu một doanh nhân thiếu văn hóa thì cũng không thể có một doanh nghiệp có văn hóa.

Theo tôi, văn hóa doanh nhân lấy giá trị cốt lõi là đạo đức kinh doanh, trách nhiệm của người lãnh đạo với các cổ đông, tập thể cán bộ nhân viên, khách hàng, đối tác, gia đình và xã hội. Giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp là mục tiêu phấn đấu, phương châm hoạt động, triết lý kinh doanh, nhận diện thương hiệu và các nguyên tắc về quản trị, điều hành, nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp và với bên ngoài. Văn hóa doanh nghiệp là kim chỉ nam mà tất cả các thành viên thuộc doanh nghiệp phải tuân thủ thực hiện và phải được thường xuyên rà soát điều chỉnh hoàn thiện các hướng dẫn cụ thể để phát triển văn hóa nhằm phù hợp với hiện tại, tương lai và đạt được mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp không nhất thiết là ngay sau khi thành lập phải xây dựng ngay văn hóa doanh nghiệp, mà nên tùy thuộc vào sự ổn định về tầm nhìn, mục đích, mục tiêu kinh doanh, sản phẩm kinh doanh, định hướng thị trường, quy mô doanh nghiệp và ý chí của tập thể lãnh đạo để nghiên cứu xây dựng văn hóa mang bản sắc của doanh nghiệp mình. Văn hóa doanh nghiệp cũng có thể thay đổi, nhưng nên tránh thay đổi toàn diện và luôn cần điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp hơn.

Có các doanh nghiệp phải mất vài năm đến hàng chục năm mới xây dựng được văn hóa doanh nghiệp. Cũng có nhiều doanh nghiệp qua nhiều năm phát triển song vẫn chưa xây dựng được văn hóa cho doanh nghiệp mình. Như vậy xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình nghiên cứu, học hỏi, sáng tạo và hoàn thiện của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên của chính doanh nghiệp để tạo ra bản sắc riêng của doanh nghiệp. Mặt khác theo tôi thì văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp cũng cần gắn kết với bản sắc văn hóa của dân tộc, kế thừa phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán ưu việt của dân tộc và đáp ứng các chuẩn mực cơ bản trong kinh doanh của quốc tế.

Nguyễn Đình Thắng

20:27:40 10-11-2018

VHDN- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tập trung trí tuệ, thống nhất ý chí và sức mạnh của tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của doanh nghiệp cùng phấn đấu cho những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp, không ngừng […]

Đối tác của chúng tôi