Sự kiện - chuyên đề:

Năm 2024 là năm “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…”

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 06/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết quả triển khai Đề án 06 đến nay mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm, Hội nghị đã thống nhất chủ đề năm 2024 là năm “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.
 Năm 2024 là năm “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…”Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Cơ bản nhất trí với đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 với 20 nhiệm vụ chung, 61 nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng với lực lượng công an quyết tâm chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 06, trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, triển khai các nhiệm vụ cấp bách từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó về chi trả an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc khẩn trương triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội qua hình thức không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đã chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 1.058.569 người đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 1.058.569 người đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc cấp tài khoản anh sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản.

Năm 2024 là năm "Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..."Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.
Năm 2024 là năm “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…”Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Trong tháng 01/2024, tổ chức hướng dẫn sử dụng thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; Tập trung giải quyết 09 nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình Đề án 06. Các bộ, ngành khẩn trương, tập trung giải quyết 09 nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình Đề án 06 và 16 nhiệm vụ chậm tiến độ theo các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình của Đề án 06 năm 2024, cụ thể, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024, hoàn thành trong tháng 01/2024.

Tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ: Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong quý I/2024….Khẩn trương hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ để cung cấp 15/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:31:19 12-01-2024

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 06/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm […]

Đối tác của chúng tôi