Sự kiện - chuyên đề:

Nghị quyết 26 Trung ương 7 khoá X là một nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nghị quyết 26-NQ/TW là một nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đây là một trong những tổng kết quan trọng đã được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia với chủ đề “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, được tổ chức hôm nay (27/11), tại Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia với chủ đề “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, được tổ chức hôm nay (27/11), tại Hà Nội.

Báo cáo tòm tắt 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chỉ ra nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã dề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển doàn diện, nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Ngay sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW được ban hành, Ban tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành ở Trung ương, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nghị quyết đã nhận được sự quan tâm sâu sắc trong xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn.

Nghị quyết 26 của hội nghị

lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khoá X là một nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Nghị quyết đã được các cấp uỷ và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt nhiều kết quả to lớn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hoá, hiện đạo hoá nông nghiệp, nông thôn, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các nước. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng cao.

Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan một số mục tiêu Nghị quyết đề ra có khả năng không đạt. Nhiều tồn tại, yếu kém chậm được khắc phục, nhất là về tổ chức sản xuất, chất lượng, hiệu quả, và tính bền vững của sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới,

Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết TW 7 khoá X cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của nông dân, nông thôn và nông nghiệp Việt Nam. Và coi đây là cơ sở và lực lượng quan trọng phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bình: “Cách đây 10 năm, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của tình hình thực tiễn mới, trên cơ sở tổng kết 20 năm đổi mới, ngày 5/8/2008 đảng đã ban hành Nghị quyết 26 của Hội nghị TW 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây là Nghị quyết  lịch sử đầu tiên của Đảng đề cập toàn diện tới cả 3 lĩnh vực nông nghiệp nông dân và nông thôn.

Trong đó khẳng định nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới căn bản phát triển toàn diện nông nghiệp là then chốt, giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nhiệm vụ chính trj quan trọng của Đảng, toàn dân không chỉ đến năm 2020 mà còn trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước”.

Được biết, Ban Bí thư trung ướng Khoa X đã thành lập Ban chỉ đạo đề án “Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” giai đoạn 2008 – 2010, ban hành chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dâ. Sau khi sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết vào năm 2013, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 97/KL/TW ngày 9/5/2014 về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Quốc hội đã ban hành 31 Luật 11 Nghị quyết liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn tổ chức 4 đợt giám sát các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X, Kết luận số 97-KL/TW. Đã có 5 Bộ, ngành ban hành chương trình hành động để thực hiện các vụ được Chính phủ giao. Giai đoạn 2012-2015, chính phủ đã triển khai thực hiện 6 chương trình mục tiêu quốc gia, từ sau năm 2016 còn lại 2 chương trình.

Từ năm 2008 đến hết năm 2017, Chính phủ ban hành mới, sửa đổi 76 Nghị định, Nghị quyết, 48 Quyết định về cơ chế chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đã triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng nông thôn mới (2012-2020). Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã ban hành chương trình hành động, xây dựng và triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình và cơ chế chính sách để thực hiện Nghị Quyết.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các Bộ, ngành, đoàn thể địa phương đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với chắc năng nhiệm vụ điều kiện cụ thể của mình.

Theo enternews

23:16:40 27-11-2018

Nghị quyết 26-NQ/TW là một nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đây là một trong những tổng kết quan trọng đã được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc […]

Đối tác của chúng tôi