Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Tốc độ phát triển kinh tế cao nhất từ trước đến nay

VHDN: Trong 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ phát triển kinh tế của Thanh Hóa đạt 12,36%, là tốc độ tăng trưởng cao nhất từ năm 2010 đến nay.

Trong báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy. Tốc tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 12,36%, là tốc độ tăng cao nhất kể từ năm 2010.
Trong đó, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được ổn định, với giá trị ước đạt 21.282 tỷ đồng; công nghiệp và xây dựng tăng cao so với cùng kỳ, giá trị ước đạt 65.717 tỷ đồng; các ngành dịch vụ phát triển nhanh, tổng mức bán lẻ hành hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 69.661 tỷ đồng; thu ngân sách ước đạt 13.351 tỷ đồng, bằng 61% dự toán. Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, toàn tỉnh đã thành lập 2.059 doanh nghiệp, đứng thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được tăng cường, toàn tỉnh đã thu hút được 180 dự án đầu tư trực tiếp, với tổng số vốn đăng ký 15.764 tỷ đồng và 43,21 triệu USD. Lĩnh vực văn hóa và các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 3 xã, 15 thôn, bản nông thôn mới.

Công nhân làm việc đạt hiệu quả trong các nhà máy

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình phát triển kinh tế, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa còn tồn tại một số hạn chế yếu kém như chất lượng tăng trưởng kinh tế nhìn chung còn thấp, tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào các yếu tố tăng quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm, giải phóng mặt bằng vẫn là khâu yếu, ô nhiễm môi trường một số nơi có chiều hướng gia tăng…

Để khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu 3 tháng cuối năm 2018, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 22,39% ở quý IV để cả năm tăng trưởng 15%.
Tập trung cao cho công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân trong thời gian sớm nhất, giải quyết các điểm nghẽn trong đầu tư, phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Thu Hà

18:13:54 11-10-2018

VHDN: Trong 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ phát triển kinh tế của Thanh Hóa đạt 12,36%, là tốc độ tăng trưởng cao nhất từ năm 2010 đến nay. Trong báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của […]

Đối tác của chúng tôi