Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Xã Đông Lĩnh tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ

VHDN: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện thành công Đề án xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới vào năm 2019, Đảng bộ, chính quyền xã Đông Lĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Công sở xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của xã Đông Lĩnh, trong năm 2018 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn xã là: 15,2% , tăng 0,2% so với kế hoạch đề ra. Trong đó nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,3 %, công nghiệp xây dựng tăng 21,6%, dịch vụ thương mại tăng 3,7%… Bình quân thu nhập đầu người năm 2018 đạt 36,3 triệu đồng/người/năm, tăng 2,8 triệu đồng so với năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, có bước phát triển mạnh mẽ; năm 2018 có 11 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 138% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã và thành phố giao…Xã đã tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các ngày lễ, tết; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,78%; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và kiểm tra bếp ăn tập thể, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về công tác quốc phòng, thường xuyên duy trì tốt chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý điều động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện theo kế hoạch của UBND thành phố; an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định; làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, công tác quản lý hành chính về TTXH, ATGT.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng đến cán bộ, công chức người lao động và nhân dân trên địa bàn xã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.Phát huy nội lực, năm 2019 lãnh đạo và nhân dân xã Đông Lĩnh tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ, nâng cao khả năng điều hành gắn, gắn trách nhiệm đối với người cán bộ công chức. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt nội dung tiếp dân, tổ chức hội nghị đối thoại với UBMTTQ, các đoàn thể và nhân dân.

Ông Hoàng Huy Chung – Chủ tịch UBND xã cho biết:“Năm 2019, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định; quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính”.Với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cùng với chính sách đúng đắn, sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo xã, hy vọng năm 2019, Đông Lĩnh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Hoàng Dũng

15:05:31 20-01-2019

VHDN: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện thành công Đề án xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới vào năm 2019, Đảng bộ, chính quyền xã Đông Lĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc […]

Đối tác của chúng tôi