Sự kiện - chuyên đề:

Thu ngân sách tháng 1/2023 đạt hơn 200 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 1/2/2023 đạt 213 nghìn tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán; trong đó, thu nội địa ước đạt 160,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2022.

Có 9/20 khoản thu đạt khá trong tổng thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022 . Trong đó: Thu nội địa ước đạt 160,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán, tăng 67,7% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán.

Cập nhật số liệu thu trên hệ thống TABMIS, thu NSNN đến hết ngày 1/2/2023 đạt 213 nghìn tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán; trong đó thu ngân sách trung ương đạt 14,26% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 11,87% dự toán.

Ảnh: Minh họa.

Ảnh: Minh họa.

Trong tháng 1/2023, có 9/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (đạt trên 8% dự toán), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 14,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 15,2%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 16,1%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 8,1%; thu phí – lệ phí ước đạt 10,2%; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại ước đạt 25,7%; thu khác ngân sách ước đạt 32,0%…

Có 11/20 khoản thu đạt dưới 8% như: Thu lệ phí trước bạ (7,2%); tiền sử dụng đất ước đạt 6,0%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 3,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 4,4%; tiền bán nhà ước đạt 5,2%; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 2,0%…

So với cùng kỳ có 7/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 23,1%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 27,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 31,5%; thu từ hoạt động xổ số ước tăng 150,9%; thu khác ngân sách ước tăng 81,1%…

Có 13/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ như: Thuế thu nhập cá nhân ước bằng 73,7%; thuế bảo vệ môi trường ước bằng 39,3%; lệ phí trước bạ ước bằng 60,2%; phí – lệ phí ước bằng 85,4%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 43,0%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 30%…

Do tháng đầu tiên của năm 2023 và trùng vào dịp Tết Nguyên đán, nên trong tháng 1, số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế mới thực hiện được 2,33% kế hoạch năm 2023; kiểm tra được 1.882 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 13,08% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 2.588,3 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán, bằng 65% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (khoảng 10 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 30,8 % so cùng kỳ năm 2022.

Cơ bản hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán ngân sách

Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2023 ước đạt 114,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,5% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong tháng 1, Bộ Tài chính đã phát hành gần 32,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,51 năm, lãi suất bình quân 4,54%/năm.

Trong tháng qua, công tác chi NSNN đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 74,9% tổng số chi NSNN), tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.

Năm 2023 các chính sách tài khóa vẫn tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Ảnh: TL.

Năm 2023 các chính sách tài khóa vẫn tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Ảnh: TL.

Thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đảm bảo thời hạn quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023.

Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, thực hiện phân bổ và giao dự toán chi NSNN theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm.

Căn cứ dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương đã tổ chức phân bổ, giao dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; HĐND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quyết định dự toán thu, chi NSĐP.

Tính đến ngày 26/1/2023, đối với các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đã nhận được quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc của 64/78 (82,1%) bộ, cơ quan trung ương; quyết định phân bổ, giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư của 33/52 (63,5%) bộ, cơ quan trung ương được giao kế hoạch vốn năm 2023.

Đối với các địa phương, HĐND 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quyết định dự toán NSNN năm 2023 của địa phương.

Nhìn chung, theo Bộ Tài chính, công tác phân bổ, giao dự toán NSNN của các bộ, cơ quan trung ương cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng chính sách, chế độ quy định và trong phạm vi dự toán được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chậm triển khai hoặc chưa phân bổ hết dự toán được giao; phân bổ dự toán chưa đúng quy định. Bộ Tài chính đã yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán hoặc điều chỉnh lại dự toán đã phân bổ theo quy định.

Tập trung phân bổ, giao chi tiết vốn đầu tư phát triển

Riêng chi đầu tư phát triển, do trong tháng 1 các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2022 (ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán đạt 80,63% dự toán được cấp thẩm quyền quyết định, so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì đạt 92,97%); đồng thời, đang trong quá trình phân bổ, giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn năm 2023 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 1 đạt thấp (ước đạt 1,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 1,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Theo  TBTC

14:38:30 03-02-2023

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 1/2/2023 đạt 213 nghìn tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán; trong đó, thu nội địa ước đạt 160,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2022. Có 9/20 khoản thu đạt khá trong tổng thu ngân […]

Đối tác của chúng tôi