Sự kiện - chuyên đề:

Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự được tiến hành chặt chẽ, thận trọng

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo, năm 2023, toàn ngành cơ bản hoàn thành 21 đề án theo chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.
Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Toàn ngành đã chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 05 tiểu ban. Tiến hành khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; quán triệt, hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021 – 2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025), bảo đảm dân chủ, đồng bộ, thống nhất.

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, công tác cán bộ tiếp tục được Bộ Chính trị quan tâm, coi trọng, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu công tác giao, quản lý biên chế trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, tổng thể, thống nhất. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từng bước được nâng lên.

Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan; chủ động phát hiện, thể hiện rõ chính kiến trong tham mưu, đề xuất, phối hợp xử lý những việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề nổi lên tại một số địa phương, đơn vị, góp phần ổn định tình hình, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ảnh internet.
Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự được tiến hành chặt chẽ, thận trọng. Ảnh internet.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, toàn ngành tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập để thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 03 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, toàn ngành sẽ tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2024 bảo đảm tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu nghiên cứu, xây dựng, sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung một số quy định, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện nền nếp việc giao, quản lý biên chế của hệ thống chính trị năm 2024.

Đồng thời tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Tham mưu bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 và một số tổ chức hội ở Trung ương; tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Một nhiệm vụ quan trọng khác trong năm tới là tăng cường công tác bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia. Tham mưu sơ kết, tổng kết một số văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

15:30:31 28-12-2023

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của […]

Đối tác của chúng tôi