Sự kiện - chuyên đề:

Đại hội công đoàn sở Tài chính Nghệ An khóa XI: Đồng lòng, đồng sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

VHDN: Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng lòng, đồng sức, lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt trách nhiệm công chức và công vụ, thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các hoạt động của Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần tích cực vào thành tích chung của Sở, của ngành Tài chính và được tổ chức thực hiện trên nhiều lĩnh vực.

Với Chủ đề: “Đổi mới hoạt động; chăm lo tốt đời sống đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan vững mạnh”, Đại hội Công đoàn Sở Tài chính Nghệ An khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, xây dựng cơ quan, Đảng bộ và Công đoàn Sở phát triển toàn diện.

Công đoàn Sở Tài chính Nghệ An hiện có 9 tổ công đoàn ở 8 phòng ban thuộc Sở và Trung tâm Hỗ trợ tư vấn, tài chính với 96 đoàn viên công đoàn trong đó nữ 45 (chiếm tỷ lệ 46,9%), nam 51 (chiếm tỷ lệ 53,1%), 94 đoàn viên công đoàn có trình độ đại học và trên đại học, tỷ lệ 97,9% ( nữ 44/44, chiếm tỷ lệ 46.87% toàn Sở), 91 đoàn viên là đảng viên, tỷ lệ 96,8% (nữ 42/44 chiếm tỷ lệ 46,1% toàn Sở). Trong đó có 21 đoàn viên trình độ chính trị cao cấp, tỷ lệ 21,8% (nữ 05/44, chiếm tỷ lệ 5,2% toàn Sở); có 18 đoàn viên có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương, tỷ lệ 18,7% (nữ 5/44, chiếm tỷ lệ 5,2% toàn Sở).

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan cũng như Công đoàn Viên chức Nghệ An, Công đoàn Sở Tài chính Nghệ An đã động viên CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 đề ra. Các hoạt động của Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần tích cực vào thành tích chung của Sở, của ngành Tài chính và được tổ chức thực hiện trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, động viên đoàn viên công đoàn nâng cao vai trò, trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCCVCLĐ; triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua, các phong trào văn nghệ, thể thao; tổ chức có hiệu quả công tác nữ công; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính và triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Với mục tiêu: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng BCH Công đoàn bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”; nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng lòng, đồng sức, lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt trách nhiệm công chức và công vụ, thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu Xây dựng, giữ vững danh hiệu đơn vị đạt chuẩn Văn hóa hàng năm; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng từ 2 – 5 quần chúng ưu tú. Phát động và phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Tham mưu giỏi, quản lý giỏi, phục vụ tốt”,

Đồng chí Trịnh Thanh Hải – Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An (ngoài cùng bên phải) động viên cán bộ, viên chức trong hoạt động thể dục, thể thao.

“Lao động sáng tạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn phục vụ công tác đánh giá, biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc, động viên CBCCVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đồng thời tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính công đoàn, từ đó hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, góp phần xây dựng cơ quan, Đảng bộ và Công đoàn Sở Tài chính phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn 2023-2028 và những năm tiếp theo, góp phần thành công các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Lâm Oanh

09:43:45 10-04-2023

VHDN: Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng lòng, đồng sức, lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt trách nhiệm công chức và công vụ, thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt […]

Đối tác của chúng tôi