Sự kiện - chuyên đề:

Đề xuất chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định và phát triển là một trong các chủ trương lớn của Chính phủ. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các cơ quan quản lý đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định và phát triển

Điểm nổi bật của Dự thảo Thông tư là các quy định về nội dung chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, các nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thực hiện theo chế độ hiện hành gồm: Kinh phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, công tác phí trong nước, chi phí đi công tác nước ngoài; chi làm đêm, thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư này quy định một số nội dung chi, cụ thể như sau: Chi xây dựng, duy trì, cập nhật các dữ liệu, cơ sở dữ liệu để hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; Chi xây dựng, biên soạn tài liệu cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của DNNVV; Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV; các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

Bên cạnh đó, DNNVV cũng được hỗ trợ chi tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; Chi tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các DNNVV trong việc thực thi pháp luật; Chi lấy ý kiến chuyên gia tư vấn giải đáp pháp luật cho DNNVV; Chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV…

Theo TCTC

15:11:56 24-09-2020

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định và phát triển là một trong các chủ trương lớn của Chính phủ. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư […]

Đối tác của chúng tôi